PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metalurgie železa - N106014
Anglický název: Metallurgy of Iron and Steelmaking
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Děd Jiří Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M106007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: DEDJ (18.11.2012)
Předmět seznamuje se základními procesy výroby surového železa ve vysoké peci, používanými surovinami a jejich úpravou a rovněž s alternativními postupy přímé redukce železných rud. V druhé části jsou probírány nejdůležitější rafinační reakce zkujňovacího procesu (oduhličení, odfosfoření) a navazující redukční rafinace (dezoxidace, odsíření, odplynění), s poukázáním na specifika a možnosti současných metalurgických agregátů. Závěr kurzu je věnován technologickým procesům odlévání oceli a zpracování hutních polotovarů kováním a válcováním.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.06.2013)

Studenti budou umět: Orientovat se v moderních technologiich výroby surového železa a oceli, přímé redukce železa z rud i speciálních přetavných a rafinačních pochodů a použít získané informace v praktických podmínkách hutních podniků - železáren i strojírenské metalurgie.

Literatura -
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.06.2013)

Z: Brož L. a kol.: Hutnictví železa, SNTL/Alfa Praha 1988

Z: Brož L.: Teoretické základy výroby železa, SNTL/Alfa Praha 1972

D: Moore J.J.: Chemical Metallurgy, Butterworths London 1990, ISBN: 0408053690

D: Beránek M., Jandová J., Pedlík M.: Technologie kovových materiálů, VŠCHT Praha 1984

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ106 (04.12.2012)

Prezentace k dispozici u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: DEDJ (18.11.2012)

1. Vývoj výroby železa z rud.

2. Primární a druhotné suroviny pro výrobu železa.

3. Úprava primárních surovin a příprava vysokopecní vsázky.

4. Procesy při výrobě surového železa ve vysoké peci.

5. Provoz vysoké pece, směry intenzifikace vysokopecního procesu.

6. Tavná redukce a přímá výroba železa z rud.

7. Reakce zkujňovacího procesu.

8. Kyslíkový konvertor, elektrická oblouková, tandemová a SM pec.

9. Mimopecní rafinace oceli.

10. Rafinace oceli v pánvové peci.

11. Klasické a kontinuální odlévání oceli.

12. Výroba korozivzdorných ocelí, přetavné rafinační procesy.

13. Výroba oceli a litiny pro odlitky.

14. Zpracování hutních polotovarů kováním a válcováním.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (18.11.2012)

Základy metalurgických a korozních procesů

Chemická metalurgie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Ústní zkouška 90

 
VŠCHT Praha