PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Elektrochemie pro materiálové inženýrství - M106010
Anglický název: Electrochemistry for materials engineering
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fojt Jaroslav doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět prohlubuje základní znalosti z oblasti elektrochemie získané v bakalářském studiu. V první části předmětu je pozornost zaměřena na popis přenosu elektrického signálu ve vodičích, jednotlivých typech polovodičů a elektrolytech. Významná pozornost je věnována popisu fázového rozhraní výše zmíněných materiálů s iontovými vodiči. V navazující části je detailně diskutován přenos náboje přes fázové rozhraní a kinetika reakcí řízených přenosem náboje. Tento základní model je následně doplněn o vliv transportních jevů. Teoretické znalosti a popis systémů jsou následně využity při diskusi mechanizmu korozních reakcí a jejich ovlivnění. V závěru jsou studenti seznámeni s měřicími technikami užívanými v elektrochemii i korozním inženýrství a praktickými aplikacemi nabytých znalostí.
Poslední úprava: JOSKAL (10.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

popsat fázové rozhraní kov –elektrolyt,

principy korozních procesů,

experimentální techniky koroze a jejich omezení.

Poslední úprava: JOSKAL (10.01.2018)
Literatura -

Bard A.J., Faulkner L.R., Electrochemical Methods., John Wiley and Sons., NY 2000,

Jones D.A., Principles and prevention of corrosion., Prentice Hall, Upper Saddle River 1996,

Moore W.J., Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1981

Poslední úprava: JOSKAL (10.01.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/BREVALL.pdf

prezentace přednášejícího v pdf

Poslední úprava: JOSKAL (10.01.2018)
Sylabus -

1. Charakteristika vodičů I. druhu

2. Charakteristika vodičů II. druhu

3. Popis chování fázového rozhraní kov elektrolyt

4. Popis chování fázového rozhraní polovodič elektrolyt

5. Základní charakterizace interakce kov-vodné prostředí - E-pH diagram

6. Kinetika elektrochemických reakcí - přenos náboje I

7. Kinetika elektrochemických reakcí - přenos náboje II

8. Kinetika elektrochemických reakcí - přenos hmoty migrací a difúzí

9. Teorie korozních procesů I

10. Teorie korozních procesů II

11. Experimentální metody založené na stejnosměrném signálu

12. Experimentální metody založené na střídavém signálu

13. Experimentální metody založené na střídavém signálu, EM instrumentace

14. Praktické aplikace

Poslední úprava: JOSKAL (10.01.2018)
Vstupní požadavky -

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Fyzikální chemie II

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Pro připuštění ke zkoušce je potřeba splnit dva průběžné testy. Pro zakončení předmětu je třeba složit ústní zkoušku.

Poslední úprava: Fojt Jaroslav (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha