PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy metalurgických a korozních procesů - N106017
Anglický název: Principles of Metallurgical and Corrosion Processes
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Joska Luděk doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M106010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Joska Luděk doc. Ing. CSc. (18.11.2012)
Předmět prohlubuje znalosti získané v rámci bakalářeského studia do oblasti metalurgických a korozních procesů. V metalurgické části je pozornost věnována aplikaci termodynamických principů a kinetických na určení průběhu procesů. V části věnované korozi je, po diskusi vodivosti a vlastností elektrolytů, probrána rovnováha kov-elektrolyt, teorie smíšeného potenciálu, obecně charakterizovány korozní procesy a popsány dostupné experimentální postupy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Joska Luděk doc. Ing. CSc. (18.11.2012)

Studenti budou umět:

řešit rovnováhy v redukčních procesech,

řešit rovnováhy v pražně-reakčních a pražně-redukčních procesech,

hodnotit vliv podmínek na rovnováhy vysokoteplotních procesů,

principy výrobních a rafinačních elektrolýz,

principy korozních procesů,

mechanizmy významných forem koroze,

experimentální techniky koroze a jejich omezení.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (19.11.2012)

Z: Moore J.J., Chemical metallurgy., Butterworths, London 1990, 0408053690

Z: Imriš I., Komorová L., Termodynamika v hutníctve., Alfa, Bratislava 1990, 8005006047

D: M. Malinovský, I.Roušar a kol., Teoretické základy pochodů anorganické technologie., SNTL/ALFA, Praha 1987

D: Bard A.J., Faulkner L.R., Electrochemical Methods., John Wiley and Sons., NY 2000, 0471043729

Z: Jones D.A., Principles and prevention of corrosion., Prentice Hall, Upper Saddle River 1996, 0133599930

Studijní opory -
Poslední úprava: Joska Luděk doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/BREVALL.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Joska Luděk doc. Ing. CSc. (18.11.2012)

1. Fyzikálně-chemický popis metalurgických a korozních procesů.

2. Metalurgické procesy - tepelné bilance, entropické změny, rovnováha.

3. Diagramy G - T.

4. Redukční procesy.

5. Pražně-reakční procesy, strusky.

6. Vedení proudu - vodiče elektronové, polovodiče, vodiče iontové.

7. Elektrolyt - disociace, přenos náboje, pohyblivost, solvatace, acidobazické rovnováhy.

8. Rovnováha v elektrochemických systémech, potenciál.

9. Diagramy potenciál-pH.

10. Elektrochemická kinetika, základní vztahy.

11. Smíšený potenciál, depolarizace, elektrodové děje vodíku a kyslíku.

12. Elektrochemický popis koroze v elektrolytech.

13. Elektrochemické experimentální metody, určování korozní rychlosti.

14. Technická elektrolýza.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ106 (09.08.2013)

Fyzikální chemie I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (09.08.2013)

Fyzikální chemie I

Fyzikální chemie II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 3,5 98
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha