PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř specializace - biomateriály - M106014
Anglický název: Specialized laboratory – biomaterials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/index.htm
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N106040
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
V předmětu Laboratoř oboru studenti získají základní zkušenosti a dovednosti v oblasti koroze materiálů, protikorozní ochrany a sledování korozních dějů pomocí elektrochemických metod. Další dovednosti získají v oblasti stanovení mechanických vlastností materiálů, v oblasti tepelného zpracování materiálů a v oblasti studia struktur materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Zhodnotit korozní poškození materiálů a budou schopni posoudit korozní děje pomocí elektrochemických metod.

Vyhodnotit strukturní složení materiálů z metalografických výbrusů, změřit tlouťšťku vrstev povrchových úprav kovů a navrhnout vhodné režimy tepelného zpracování materiálů.

Změřit a vyhodnotit základní mechanické vlastnosti materiálů.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

Z: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

D: Vojtěch D.: Kovové materiály,VŠCHT Praha 2006, 8070806001

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

http://ukmki.vscht.cz/studium/navody

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

1.Koroze působením makročlánků

2.Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými metodami

3.Skenovací elektronová mikroskopie + GDS

4.Prášková metalurgie

5.Tavení bioaktivních skel

6.Chemická odolnost bioaktivního skla

7.Charakterizace velikosti částic

8.Charakterizace mikrostruktur

9.Příprava polymerních mikrosfér

10.Příprava poly(e-kaprolaktonu)

11.Příprava L-laktidu depolymerací poly(L-mléčné kyseliny)

12.Vytváření kovových nanostruktur na pevném substrátu a studium jejich vlastností

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Koroze materiálů

Kovové materiály

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Student je povinnen úspěšně absovlovat všechny práce laboratorních cvičení. V žádné práci nesmí být v ani jedné části (vstupní ústní zkoušení, práce v laboratoři, protokol) hodnocen stupněm F.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Domácí příprava na výuku 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30

 
VŠCHT Praha