PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř oboru - N106040
Anglický název: Specialized Laboratory
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M106011
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/index.htm
Garant: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M106014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (26.02.2013)
V předmětu Laboratoř oboru studenti získají základní zkušenosti a dovednosti v oblasti koroze materiálů, protikorozní ochrany a sledování korozních dějů pomocí elektrochemických metod. Další dovednosti získají v oblasti stanovení mechanických vlastností materiálů, v oblasti tepelného zpracování materiálů a v oblasti studia struktur materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (26.02.2013)

Studenti budou umět:

Zhodnotit korozní poškození materiálů a budou schopni posoudit korozní děje pomocí elektrochemických metod.

Vyhodnotit strukturní složení materiálů z metalografických výbrusů, změřit tlouťšťku vrstev povrchových úprav kovů a navrhnout vhodné režimy tepelného zpracování materiálů.

Změřit a vyhodnotit základní mechanické vlastnosti materiálů.

Literatura -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (26.02.2013)

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

Z: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

D: Vojtěch D.: Kovové materiály,VŠCHT Praha 2006, 8070806001

Studijní opory -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2017)

http://ukmki.vscht.cz/studium/navody

Sylabus -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2017)

1.Koroze působením makročlánků

2.Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými metodami

3.Skenovací elektronová mikroskopie + GDS

4.Prášková metalurgie

5.Tavení bioaktivních skel

6.Chemická odolnost bioaktivního skla

7.Charakterizace velikosti částic

8.Charakterizace mikrostruktur

9.Příprava polymerních mikrosfér

10.Příprava poly(e-kaprolaktonu)

11.Příprava L-laktidu depolymerací poly(L-mléčné kyseliny)

12.Vytváření kovových nanostruktur na pevném substrátu a studium jejich vlastností

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (26.02.2013)

Koroze materiálů

Kovové materiály

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha