PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyzikální organická chemie - M110016
Anglický název: Physical Organic Chemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 13 / 13 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krupička Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : N110007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Krupička Martin Ing. Ph.D. (17.09.2023)
Cílem předmětu je osvojeni si fyzikálně-chemického pohledu na mechanismy organických reakcí. Jsou vykládány metody studia reakčních mechanismů včetně analýzy strukturních i elektronických vlivů na průběh chemických reakcí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Krupička Martin Ing. Ph.D. (17.09.2023)

Studenti budou umět:

pojmy ve fyzikální organické chemii

metody studia mechanismů organických reakcí

mechanismy organických reakcí

základní způsoby vyhodnocení struktura vs reaktivita u organických látek

Literatura -
Poslední úprava: Krupička Martin Ing. Ph.D. (17.09.2023)

Z: Böhm S. : Fyzikální organická chemie, CD verze učebního textu

Z: Eric V. Anslyn, Dennis A. Dougherty : Modern Physical Organic Chemistry. 1891389319

Studijní opory -
Poslední úprava: Krupička Martin Ing. Ph.D. (17.09.2023)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Krupička Martin Ing. Ph.D. (17.09.2023)

1. Struktura a mechanismus, termochemie, ověření reakčních mechanizmů.

2. Kinetické studie, chemická rovnováha, experimentální metody chemické kinetiky

3. Vztahy mezi strukturou a reaktivitou, korelační rovnice, tranzitní stav, isotopové efekty.

4. Kyseliny a báze, obecná a specifická katalýza, kyselost a bazicita v nevodných roztocích, basicita x nukleofilita.

5. Reakční médium, solvatace, analýza interakce rozpouštědlo - rozpouštěná látka.

6. Metody molekulárních orbitalů, zobecněná teorie interakce hraničních orbitalů - důsledky pro průběh a stereochemii reakcí.

7. Alifatická nukleofilní substituce, druhy SN reakcí, nukleofil, odstupující skupina, substrát, účast sousedních skupin.

8. Eliminační reakce, termodynamické charakteristiky eliminačních mechanismů - E1 x E2, variace tranzitního stavu, stereochemie, efekt báze, eliminace x substituce.

9. Adice na C=C vazbu, tranzitní stav, meziprodukty, stereochemie, charakteristiky nukleofilní a radikálová adice, hydroborace

10. Aromatická elektrofilní substituce, orientace, srážková teorie, heterogenní katalýza.

11. Adice na karbonylovou skupinu a příbuzné reakce, kyselá a bázická katalýza, adice následovaná substitucí, resp. eliminací, kinetika reakcí a metody jejího studia.

12. Hydrolýza esterů karboxylových kyselin - Ingoldova klasifikace - možné typy mechanizmů a jejich kinetické a termodynamické charakteristiky.

13. Aromatická nukleofilní substituce, mechanismus, kinetika a bazická katalýza, efekt odstupující skupiny, aktivující skupiny, substituční efekt v adici na aryny.

14. Molekulové přesmyky, metody studia reakčních mechanizmů, isotopové značení, součinné a nesoučinné přesmyky, klasické a neklasické karbokationty

15. Alifatická radikálová substituce, charakteristiky radikálových reakcí, kinetika radikálových reakcí, efekt rozpouštědla

16. Pericyklické reakce - součinné a nesoučinné, princip zachování orbitálové symetrie, cykloadice a cykloeliminace, termické x fotochemické reakce, stereochemie, teorie aromaticity, Evansův princip.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (10.01.2018)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Krupička Martin Ing. Ph.D. (10.02.2022)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Student může přistoupit ke zkoušce z Fyzikální organické chemie poté, co získal zápočet ze cvičení z Fyzikální organické chemie.

Zápočet se uděluje na základě výsledků práce studenta během semestru. Ta se kontroluje kvízy v e-learningu. K udělení zápočtu je zapotřebí úspěšné zvládnutí všech kvízů (pokusy lze opakovat).

Zkouška je písemná, trvá 120 minut. Při zisku méně než 50% bodů je klasifikována známkou "F".

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha