PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II - M112013
Anglický název: Selected Chapters from Chemistry and Technology of Polymers II
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N112041
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se přednáší pouze v sudých letech a NENAVAZUJE na Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I. Tři moduly po 8 hodinách: 1.Živé a řízené polymerace (prof. Merna) Definice, mechanismy řízených polymerací, syntetické postupy přípravy makromolekulárních architektur, fyzikálně chemické vlastnosti polymerů, aplikace. 2.Technologie aditivní výroby (dr. Sokolohorskyj) Základní procesy, návrh a tvorba modelu pro 3D tisk, polymerní materiály pro 3D tisk, tradiční a méně tradiční technologie 3D tisku. 3.Polymery pro transport a uvolňování léčiv (dr. Laga) Přehled polymerních systémů umožňujících cílený transport a řízené uvolňování léčiv. Principy řízeného uvolňování léčiv, systémy umožňující řídit uvolňování léčiv v organizmu (matricové systémy, membránové systémy, systémy pro transdermální podávání léčiv, polymerní systémy s aktivovaným uvolňováním léčiv, nanočástice a liposomy, rozpustné polymerní nosiče, vektory pro genové terapie). Cílené směrování léčiv, systémy s pasivním a aktivním směrováním. Návaznost na předcházející předměty studijních programů zaměřených na makromolekulární chemii a polymerní materiály; předmět rozšiřuje znalosti v některých speciálních a perspektivních odvětvích oboru. V posledním týdnu semestru souhrnný test ze všech modulů. Známky zapisuje tajemník ústavu.
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (18.10.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • navrhnout vhodnou metodu řízené syntézy základních polymerních architektur;
  • navrhnout vhodný způsob 3D tisku polymerního materiálu;
  • rozumět principům řízeného uvolňování léčiv, budou mít přehled o základních polymerních systémech pro dopravu a řízené uvolňování léčiv.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (18.10.2022)
Literatura -

Z:Chua Ch. K., Leong K. F.: 3D Printing and Additive Manufacturing, 4th ed., Singapore : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2015; ISBN 978-9814571401.

Z:Izdebska-Podsiadły J., Ed.: Polymers for 3D Printing, Matthew Deans, 2022; ISBN 978-0-12-818311-3.

Z:Müller A. H. E., Matyjaszewski K.: Controlled and living polymerizations : methods and materials, Weinheim : Wiley-VCH, 2009; ISBN 978-3-527-32492-7.

Z:Hadjichristidis N., et al.: Complex macromolecular architectures : synthesis, characterization, and self-assembly, Singapore : Wiley, 2011; ISBN 978-0-470-82513-6.

D:Krzysztof Matyjaszewski: Controlled/Living Radical Polymerization: Progress in ATRP, NMP, and RAFT, Volume 768, 2000, ACS Symposium Series, American Chemical Society Washington DC, 2000; ISBN 0-8412-3707-7.

Z:Glen S. Kwon, Ed.: Polymeric Drug Delivery Systems. Taylor&Francis, Bocca Raton, London, New York, Singapore 2005.; ISBN 9780824725327(vybrané kapitoly).

D: Ram I. Mahato, Ed.: Biomaterials for Delivery and Targeting of Proteins and Nucleic Acids.CRC Press 2005. ISBN 9780849323348 (vybrané kapitoly).

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (18.10.2022)
Studijní opory -

Pro studenty zapsané na předmět je elektronická verze prezentací přednášek dostupná u učitele.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (18.10.2022)
Sylabus -

Živé/řízené polymerace (prof. Merna)

1. Základní definice, typy polymerních architektur, řízené iontové polymerace

2. Řízené radikálové polymerace (ATRP, NMP, RAFT)

3. Řízené koordinační polymerace, stereoblokové kopolymery, řízení větvení

4. Click-chemistry, morfologie blokových kopolymerů, aplikace polymerů šitých na míru, analytické metody

Technologie aditivní výroby (dr. Sokolohorskyj)

5. Aditivní výroba. Historie a vývoj. Základní procesy, návrh a tvorba modelu pro 3D tisk.

6.+7. Technologie 3D tisku a polymerní materiály pro tisk – fotopolymerizace, spékání práškové vrstvy, vytlačování taveniny.

8. Droplet-based a další netradiční metody 3D tisku. 3D tisk kovů, skla a keramiky. Zhodnocení aditivní výroby v praxi.

Polymery pro transport a uvolňování léčiv (dr. Laga)

9. Přehled polymerních systémů umožňujících řízené uvolňování léčiv, principy řízeného uvolňování léčiv.

10. Cílené směrování léčiv, matricové systémy pro uvolňování léčiv. Nedegradovatelné a biodegradovatelné hydrofobní polymerní systémy.

11. Hydrogelové systémy. Membránové polymerní systémy pro řízené uvolňování léčiv, systémy pro transdermílní podávání léčiv.

12. Polymerní systémy s aktivovaným uvolňováním léčiv. Rozpustné polymerní nosiče.

13./14. Souhrnný test ze všech modulů.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (18.10.2022)
Vstupní požadavky

Makromolekulární chemie.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (18.10.2022)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (18.10.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zisk nejméně 50 % bodů z písemného zkouškového testu zahrnujícího otázky ze všech tří modulů.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (18.10.2022)
 
VŠCHT Praha