PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II - N112041
Anglický název: Selected Chapters from Chemistry and Technology of Polymers II
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M112013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se přednáší pouze v sudých letech a nenavazuje na Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I. Tři moduly po 8h: 1.Živé a řízené polymerace (Ing. Merna) Definice, mechanismy řízených polymerací, syntetické postupy přípravy makromolekulárních architektur, fyz.-chem. vlasnosti polymerů, aplikace. 2.Polymery pro transport a uvolňování léčiv (ing. Laga) Přehled polymerních systémů umožňujících cílený transport a řízené uvolňování léčiv. Principy řízeného uvolňování léčiv, systémy umožňující řídit uvolňování léčiv v organizmu (matricové systémy, membránové systémy, systémy pro transdermální podávání léčiv, polymerní systémy s aktivovaným uvolňováním léčiv, nanočástice a liposomy, rozpustné polymerní nosiče, vektory pro genové terapie). Cílené směrování léčiv, systémy s pasivním a aktivním směrováním. 3.Polymerní nanokompozity(Ing. Lindnerová) Základní definice; typy nanokompozitů a způsoby jejich přípravy; typy užívaných nanoplniv (přírodní a modifikovaná); vliv na mechanické a bariérové vlastnosti (ve srovnání s mikrokompozity); analytické metody pro studium struktury nanokompozitů (TEM, RTG, AFM); průřez využití v průmyslu. Návaznost na všechny předcházející předměty oboru Technologie výroby a zpracování polymerů; rozšiřuje znalosti v některých speciálních a perspektivních odvětvích oboru. V posledním týdnu semestru souhrný test ze všech modulů. Známky zapisuje tajemník ústavu.
Poslední úprava: Merna Jan (23.06.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

navrhnout způsob přípravy a charakterizace polymerního nanokompozitního materiálu.

rozumět principům řízeného uvolňování léčiv, budou mít přehled o základních polymerních systémech pro dopravu a řízené uvolňování léčiv.

navrhnout vhodnou metodu řízené syntézy základních polymerních architektur.

Poslední úprava: TAJ112 (19.11.2012)
Literatura -

Z:Poole Jr. Ch.P., Owens F.J.: Introduction to Nanotechnology, John Wiley & Sons, Inc., 2003; ISBN 0-471-07935-9

D:Gauglitz G., Vo-Dinh T.: Handbook of Spectroscopy, Part II, Methods 1: Optical Microscopy, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, published on-line, 2003; ISBN 3527297820

Z:Müller, A. H. E., Matyjaszewski, K.: Controlled and living polymerizations : methods and materials, Weinheim : Wiley-VCH, 2009; ISBN 978-3-527-32492-7

Z:Hadjichristidis N. et al. Complex macromolecular architectures : synthesis, characterization, and self-assembly, Singapore : Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-82513-6

D:Krzysztof Matyjaszewski, Controlled/Living Radical Polymerization: Progress in ATRP, NMP, and RAFT, Volume 768, 2000, ACS Symposium Series, American Chemical Society Washington DC, 2000; ISBN 0-8412-3707-7

Z:Glen S. Kwon Ed.: Polymeric Drug Delivery Systems. Taylor&Francis, Bocca Raton, London, New York, Singapore 2005.; ISBN 9780824725327(vybrané kapitoly)

D: Ram I. Mahato Ed.: Biomaterials for Delivery and Targeting of Proteins and Nucleic Acids.CRC Press 2005. ISBN 9780849323348,(vybrané kapitoly)

Poslední úprava: TAJ112 (06.08.2013)
Studijní opory -

Pro studenty zapsané na předmět je elektronická verze prezentací přednášek dostupná u učitele

Poslední úprava: TAJ112 (06.08.2013)
Sylabus

Živé/řízené polymerace (doc. Merna)

1. Základní definice, typy polymerních architektur, řízené iontové polymerace

2. Řízené radikálové polymerace (ATRP, NMP, RAFT)

3. Řízené koordinační polymerace, stereoblokové kopolymery, řízení větvení

4. Click-chemistry, morfologie blokových kopolymerů, aplikace polymerů šitých na míru, analytické metody

Polymerní nanokompozity (Ing. Kadeřábková)

5. Základní definice; typy nanokompozitů a způsoby jejich přípravy; typy užívaných nanoplniv (přírodní a modifikovaná) a srovnání jejich vlastností s tradičními plnivy

6. Analytické hodnoty plniv a vliv nanoplniv na mechanické a bariérové vlastnosti materiálů (srovnání s mikrokompozity)

7. Analytické metody pro studium struktury nanokompozitů (TEM, RTG, AFM)

8. Průřez využití nanokompozitů, typy připravovaných polymerních nanokompozitů

Polymery pro transport a uvolňování léčiv (Ing. Laga)

9. Přehled polymerních systémů umožňujících řízené uvolňování léčiv, principy řízeného uvolňování léčiv.

10. Cílené směrování léčiv, matricové systémy pro uvolňování léčiv. Nedegradovatelné a biodegradovatelné hydrofobní polymerní systémy.

11. Hydrogelové systémy. Membránové polymerní systémy pro řízené uvolňování léčiv, systémy pro transdermílní podávání léčiv.

12. Polymerní systémy s aktivovaným uvolňováním léčiv. Rozpustné polymerní nosiče.

13/14. Souhrnný test ze všech modulů

Poslední úprava: Merna Jan (30.08.2018)
Vstupní požadavky

Makromolekulární chemie.

Poslední úprava: TAJ112 (06.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie

Poslední úprava: TAJ112 (06.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.2 34
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha