PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biomateriály - M126001
Anglický název: Biomaterials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 60 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Slepičková Kasálková Nikola Ing. Ph.D.
Záměnnost : N126001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Předmět Biomateriály je zaměřen na jejich přípravu, strukturu a vlastnosti. Tato problematika patří do oblasti tkáňového inženýrství. Spojuje poznatky z fyziky, chemie, biologie a medicíny s cílem obnovit nebo nahradit tkáně nebo orgány poškozené onemocněním, zraněním nebo vrozenou anomálií. Proto se na přednáškách podílí kromě přednášejících materiálových inženýrů, specializujících se na biomaterály na bázi kovů, keramických, skelným a polymerních materiálů, i buněčný morfolog, který doplňuje informace o požadavcích lékařů na biomateriály.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

základní poznatky o interakci buněk s mezibuněčnou hmotou, biologickou snášenlivost implantátů, využití materiálů v biologii a experimentální medicíně, požadavky na kovové biomateriály, typy kovových náhrad pro stomatologii, interakce bioaktivních materiálů s tělními tekutinami, bioinertní keramické materiály, polymery pro dentální medicínu, transport léčiv na polymerních nosičích, základní aplikace polymerů na bázi silikonů a polymery v tkáňovém inženýrství.

Literatura -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (11.01.2018)

Z: S. Ramakrishna a kol.: Biomaterials: A Nano Approach. Taylor and Francis, 2010.

D: Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek - https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy

https://www.wiley.com/en-cz/Polymers+for+Biomedicine%3A+Synthesis%2C+Characterization%2C+and+Applications-p-9781118967881

http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.5b00589

Studijní opory -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (20.02.2018)

https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy/biomaterialy

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Kontrola studia je provedena zkouškovou písemkou.

Sylabus -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (10.01.2018)

1. Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou (Dr. Dvořánková)

2. Biologická snášenlivost implantátů (Dr. Dvořánková)

3. Využití materiálů v biologii a experimentální medicíně (Dr. Dvořánková)

4. Požadavky na kovové biomateriály, typy náhrad (Dr. Fojt)

5. Kovové biomateriály (Dr. Fojt)

6. Kovové materiály pro stomatologii (amalgámy, ostatní) (Dr. Fojt)

7. Interakce bioaktivních materiálů s tělními tekutinami (Prof. Helebrant)

8. Bioinertní keramické materiály (Doc. Kloužková)

9. Bioaktivní keramika a její aplikace (Dr. Strnad)

10. Celulóza pro medicínské aplikace (Dr. Kolářová)

11. Transport léčiv na polymerních nosičích (Dr. Etrych)

12. Vybrané medicínské aplikace polymerů (Dr. Slepičková Kasálková)

13. Polymery v tkáňovém inženýrství a další aplikace (Prof. Švorčík)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Organická chemie I, anorganická chemie I, fyzika I, úvod dostudia materiálů

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Organic chemistry I, Inorganic chemistry I, Physics I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (20.02.2018)

Dosažení minimálně 60 % bodů ze zkušebního testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 90

 
VŠCHT Praha