PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř technologie ropy - M215006
Anglický název: Laboratory of Petroleum Technology
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N215015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)
Laboratoře doplňují předmět Technologie ropy I (M215001). Cílem laboratoří je seznámit studenty s vybranými technologickými procesy používanými při zpracování ropy. Studenti provedou technologický proces, stanoví vlastnosti surovin a získaných produktů a vyhodnotí změny, ke kterým v průběhu procesu došlo.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Studenti budou umět:

provádět v laboratoři vybrané technologické operace,

analyzovat suroviny a produkty těchto technologických procesů,

hodnotit a posoudit změny, ke kterým došlo v průběhu technologických procesů.

Literatura -
Poslední úprava: Kroufek Jiří Ing. Ph.D. (05.03.2018)

Návody k laboratorním cvičení, viz stránka ústavu https://utrap.vscht.cz/ke-stazeni

Studijní opory -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Kolektiv autorů ústavu 215: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv. Dostupné v elektronické formě na https://utrap.vscht.cz/files/uzel/0014520/0004~~8zu8sCw_pVKhoChfIScxKb8osSS_KO_wWqDA4YXJqQqHdxWXJJaVKhgZmgIA.pdf?redirected

Sylabus -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Předmět se skládá z laboratorních prací, které jsou zaměřeny na výrobu a hodnocení základních rafinérských produktů. Student musí absolvovat níže uvedené práce.

1. Rafinace minerálních olejů (3 dny)

2. Oxidace asfaltů (2 dny)

3. Testování mazacích olejů (1 den)

4. Hodnocení benzinů (1 den)

5. Hodnocení motorových naft (2 dny)

6. Skupinové složení asfaltů (3 dny)

7. Analýza LPG (1 den)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Student musí před laboratoří absolvovat, nebo si souběžně zapsat předmět Technologie ropy I.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Do hodnocení laboratorní úlohy se zohledňují vstupní znalosti studenta ohledně teoretického pozadí práce a vlastního postupu ověřené úvodním přezkoušením, vlastní práce a kvalita zpracování laboratorního protokolu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha