PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Voda ve farmacii - M217001
Anglický název: Water in Industrial Pharmacy
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N217033
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V předmětu jsou probrány technologie pro úpravu vlastností vody ve farmacii a čištění odpadních vod z farmaceutického průmyslu. Kvůli správnému porozumění probíraných procesů jsou na začátku kurzu vysvětleny i základní hydrochemické parametry a charakteristiky kvality vody.
Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní technologické postupy používané při výrobě vody pro farmacii a čištění odpadních vod z farmaceutického průmyslu.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Literatura -

D:Strnadová N.,Janda V.,Technologie vody I,VŠCHT Praha,1999,8070803487

D:L. Jelínek a kol.,Desalinační a separační metody v úpravě vody,VŠCHT Praha,2008,978807807057

D:Vesilind A.P.:Wastewater treatment plant design,IWA Publishing,2003,1843390523

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Sylabus -

1. Základní hydrochemické charakteristiky vody, kvalita surové vody, znečišťující látky, pitná voda, požadavky na kvalitu vody ve farmacii

2. Úprava vlastností podzemních vod, odstraňování agresivního oxidu uhličitého a dalších plynů

3. Odstraňování železnatých a manganatých iontů a dalších znečišťujících látek v podzemních vodách

4. Úprava vlastností povrchových vod, koagulace

5. Separace suspenze; sedimentace (flotace) a filtrace vody, desinfekce

6. Ionexové postupy, destilace

7. Membránové postupy, reverzní osmóza, elektrodialýza, elektrodeionizace

8. Typy odpadních vod ve farmaceutickém průmyslu a jejich rizika

9. Fyzikálně-chemické čištění farmaceutických odpadních vod

10. Principy biologického čištění odpadních vod, aerobní metody

11. Odstraňování nutrientů z vod, anaerobní čištěné odpadních vod

12. Příklady čištění odpadních vod ve farmaceutických výrobách

13. Zpracování kalů a odpadní biomasy

14. Specifické polutanty ve farmaceutických vodách

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Anorganická chemie I, Organická chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouška se vykonává pouze písemnou formou na konci semestru. Student musí získat nejméně 51 bodů ze 100 možných.

Poslední úprava: Janda Václav (24.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha