PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Voda ve farmacii - N217033
Anglický název: Water in Industrial Pharmacy
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M217001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (15.11.2012)
V předmětu jsou probrány technologie pro úpravu vlastností vody ve farmacii a čištění odpadních vod z farmaceutického průmyslu. Kvůli správnému porozumění probíraných procesů jsou na začátku kurzu vysvětleny i základní hydrochemické parametry a charakteristiky kvality vody.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

Studenti budou umět:

Základní technologické postupy používané při výrobě vody pro farmacii a čištění odpadních vod z farmaceutického průmyslu.

Literatura -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

D:Strnadová N.,Janda V.,Technologie vody I,VŠCHT Praha,1999,8070803487

D:L. Jelínek a kol.,Desalinační a separační metody v úpravě vody,VŠCHT Praha,2008,978807807057

D:Vesilind A.P.:Wastewater treatment plant design,IWA Publishing,2003,1843390523

Studijní opory -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (21.08.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index

Sylabus -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

1. Základní hydrochemické charakteristiky vody, kvalita surové vody, znečišťující látky, pitná voda, požadavky na kvalitu vody ve farmacii

2. Úprava vlastností podzemních vod, odstraňování agresivního oxidu uhličitého a dalších plynů

3. Odstraňování železnatých a manganatých iontů a dalších znečišťujících látek v podzemních vodách

4. Úprava vlastností povrchových vod, koagulace

5. Separace suspenze; sedimentace (flotace) a filtrace vody, desinfekce

6. Ionexové postupy, destilace

7. Membránové postupy, reverzní osmóza, elektrodialýza, elektrodeionizace

8. Typy odpadních vod ve farmaceutickém průmyslu a jejich rizika

9. Fyzikálně-chemické čištění farmaceutických odpadních vod

10. Principy biologického čištění odpadních vod, aerobní metody

11. Odstraňování nutrientů z vod, anaerobní čištěné odpadních vod

12. Příklady čištění odpadních vod ve farmaceutických výrobách

13. Zpracování kalů a odpadní biomasy

14. Specifické polutanty ve farmaceutických vodách

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

Anorganická chemie I, Organická chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

Zkouška se vykonává pouze písemnou formou na konci semestru.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 70

 
VŠCHT Praha