PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratorní projekt I - M323011
Anglický název: Laboratory Project I
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N323027
Anotace -
V rámci Laboratorního projektu I se studenti seznámí s prací na vědecko-výzkumných projektech ústavu. Studenti zpracují literární rešerši na dané téma, které souvisí se zadáním jejich diplomové práce a provedou základní laboratorní experimenty. Výsledky projektu budou prezentovat na odborném semináři na Ústavu.
Poslední úprava: Pulkrabová Jana (30.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pracovat s relevantními informačními zdroji

Vypracovat literární rešerši na zadané téma s akcentem na aktuální informace

Plánovat laboratorní experimenty relevantní zadanému tématu

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (30.01.2018)
Literatura -

Články v odborných časopisech dle tématu diplomové práce.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály dle zadaného tématu a pokynů vedoucího práce.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (30.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Závěrečná zpráva o průběhu projektu dle tématu diplomové práce.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Sylabus -

1. Zadání laboratorního projektu dle tématu diplomové práce.

2. - 13. Individuální práce na projektu, konzultace.

14. Prezentace a obhajoba projektu.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (30.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou vyžadovány.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Závěrečná zpráva o průběhu projektu.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha