PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Struktura a reaktivita - M342002
Anglický název: Structure and Reactivity
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Parkan Kamil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N342003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů a mechanismů v moderní organické chemii. Pozornost je především věnována struktuře organických sloučenin a jejich reaktivitě, což je předpokladem pro širší pochopení organické chemie.
Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Důležité základy z oblasti molekulární struktury (AO, MO) a struktury organických sloučenin (izomerů)

Posuzovat reaktivitu organických sloučenin (termodynamika a kinetika)

Reakční mechanismy základních organických reakcí (nukleofilní substituce, adice, eliminace…)

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Literatura -

Z: Mark G. Moloney: Structure and Reactivity in Organic Chemisty, Wiley-Blackwell, 2008, 978-1405114516

Z: Svoboda a kol.: Organická chemie I, Nakladatelství VŠCHT, 2005, 80-7080-561-7

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-561-9/anotace/

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Sylabus -

1. Vaznost (atomová struktura, kovalentní vazba)

2. Struktura (konfigurace, konformace)

3. Reaktivita (termodynamická, kinetika, …)

4. Meziprodukty (karbkationty, karbanionty, radikaly, karbeny, benzyny, keteny)

5. Kyseliny a báze (Lowryho-Brønstedova teorie)

6. Nukleofilní substituce (SN1 reakce, SN2 reakce, syntetické aplikace)

7. Adiční reakce (AE, AN, adice ketenů, syntetická aplikace)

8. Eliminační reakce (eliminace, oxidační procesy, …)

9. Aromatická substituce (aromaticita, reakce)

10. Postupné adiční a eliminační reakce (adičně-eliminační reakce, metateze, …)

11. Radikálové reakce (generování radikálu a následné reakce)

12. Kaplingové reakce (Pd-katalyzované reakce, reakce katalyzované jinými prvky)

13. Pericyklické reakce (molekulové orbitaly, pericyklické reakce, syntetické aplikace)

14. Aldolová reakce a kondenzace,Claisenova reakce, konjugovaná adice

15. Druhy nekovalentních vazeb (vodíková vazba v bioorgnických molekulách …)

Poslední úprava: Parkan Kamil (26.08.2020)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I, nebo Organická chemie A a B

Poslední úprava: Parkan Kamil (27.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Napsání započtového testu, zkouškového testu a ústní zkouška.

Poslední úprava: Parkan Kamil (27.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha