PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Struktura a reaktivita - N342003
Anglický název: Structure and Reactivity
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M342002
Garant: Parkan Kamil doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M342002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů a mechanismů v moderní organické chemii. Pozornost je především věnována struktuře organických sloučenin a jejich reaktivitě, což je předpokladem pro širší pochopení organické chemie.
Poslední úprava: TAJ342 (18.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Důležité základy z oblasti molekulární struktury (AO, MO) a struktury organických sloučenin (izomerů)

Posuzovat reaktivitu organických sloučenin (termodynamika a kinetika)

Reakční mechanismy základních organických reakcí (nukleofilní substituce, adice, eliminace…)

Poslední úprava: TAJ342 (27.09.2013)
Literatura -

Z: Mark G. Moloney: Structure and Reactivity in Organic Chemisty, Wiley-Blackwell, 2008, 978-1405114516

Z: Svoboda a kol.: Organická chemie I, Nakladatelství VŠCHT, 2005, 80-7080-561-7

Poslední úprava: TAJ342 (27.09.2013)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-561-9/anotace/

Poslední úprava: TAJ342 (18.11.2012)
Sylabus -

1. Vaznost (atomová struktura, kovalentní vazba)

2. Struktura (konfigurace, konformace)

3. Reaktivita (termodynamická, kinetika, …)

4. Meziprodukty (karbkationty, karbanionty, radikaly, karbeny, benzyny, keteny)

5. Kyseliny a báze (Lowryho-Brønstedova teorie)

6. Nukleofilní substituce (SN1 reakce, SN2 reakce, syntetické aplikace)

7. Adiční reakce (AE, AN, adice ketenů, syntetická aplikace)

8. Eliminační reakce (eliminace, oxidační procesy, …)

9. Aromatická substituce (aromaticita, reakce)

10. Postupné adiční a eliminační reakce (adičně-eliminační reakce, metateze, …)

11. Radikálové reakce (generování radikálu a následné reakce)

12. Kaplingové reakce (Pd-katalyzované reakce, reakce katalyzované jinými prvky)

13. Pericyklické reakce (molekulové orbitaly, pericyklické reakce, syntetické aplikace)

14. Druhy nekovalentních vazeb (vodíková vazba v bioorgnických molekulách …)

Poslední úprava: TAJ342 (18.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I

Poslední úprava: TAJ342 (18.11.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

R: Mark G. Moloney: Structure and Reactivity in Organic Chemisty, Wiley-Blackwell, 2008, 978-1405114516

A: McMurry J.: Organic chemistry, 8th Ed., Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012, 9780840054449

Poslední úprava: TAJ342 (27.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 10
Zkouškový test 25
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 25

 
VŠCHT Praha