PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř Chemie přírodních látek III - M342017
Anglický název: Laboratory Chemie přírodních látek III
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr.
Záměnnost : N342019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Tento předmět má charakter předdiplomové laboratoře, kde student jako člen týmu svého vedoucího diplomové práce pokračuje v experimentální práci. Zdokonaluje se v experimentálních a teoretických dovednostech a v práci s literaturou. Studenti se současně naučí pracovat v týmu. Svoje výsledky pak prezentuje na studentské vědecké konferenci.
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně, ale v týmu pracovat na zadaném syntetickém, analytickém nebo teoretickém úkolu

Navrhovat a optimalizovat pracovní postupy

Operativně řešit problémy na základě dostupných údajů v literatuře

Obhájit výsledky své výzkumné práce na studentské vědecké konferenci

Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)
Literatura -

Vlastní průběžně doplňovaná databáze originálních odborných publikací.

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Studijní opory -

Vlastní aktualizovaná databáze odborných článků

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Sylabus -

1. Práce v týmu pod individuálním dohledem budoucího vedoucího diplomové práce

2. Příprava výchozích látek, postupů a metodik potřebných pro řešení diplomního úkolu

3. Samostatné řešení laboratorního projektu

4. Vypracování písemné zprávy v členění odpovídajícímu odbornému článku

5. Účast na studentské vědecké konferenci

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř izolačních a separačních metod, Laboratoř Chemie přírodních látek I a II

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Odevzdání preparátů, postupů a návrhů metodik vedoucímu diplomové práce. Odevzdání písemné zprávy o výsledcích ve formátu odborného článku. Přednesení výsledků na studentské vědecké konferenci.

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 40
Protokoly z individuálních projektů 60

 
VŠCHT Praha