PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální práce Chemie přírodních látek - M342020
Anglický název: Chemistry of Natural Compounds: Semestral Work
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Parkan Kamil doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N342015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V rámci předmětu studenti provedou rešerši na téma, které jim zadá vedoucí diplomové práce a které bude mít přímou návaznost na teoretickou část diplomové práce. Výsledky rešerše zpracují do podoby přehledového článku. Zároveň k tématu připraví i ústní prezentaci s grafickým doprovodem a práci obhájí před pedagogy ústavu.
Poslední úprava: Šimák Ondřej (20.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyhledávat relevantní články a další zdroje a získávat jejich plné texty.

Nalezené zdroje systematicky zpracovat a provést jejich kritické zhodnocení formou referátové práce.

Připravit krátkou odbornou přednášku s grafickým doprovodem.

Obhájit zpracovanou problematiku při prezentaci před učiteli ústavu.

Poslední úprava: Šimák Ondřej (20.02.2018)
Literatura -

Skripta Vědecká komunikace dostupná na webových stránkách ústavu a na e-learningovém portálu. Literaturu k jednotlivým tématům hledají studenti s pomocí databazí odborné recenzované literatury.

Poslední úprava: MORAVCOJ (23.02.2018)
Studijní opory -

https://uchpl.vscht.cz/studium/magisterske-studium

Pokyny k sepsání semestrální práce

Vzor titulní strany Semestrální práce

Pokyny k sepsání diplomové práce

Poslední úprava: Šimák Ondřej (20.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Vytištěná verze Semestrální práce odevzdaná v letním semestru do 31.5.

Přednesení odborné přednášky s grafickým doprovodem v letním semestru dne 15.6.

Poslední úprava: MORAVCOJ (23.02.2018)
Sylabus -

1. Zadání samostatného projektu vedoucím diplomové práce se zaměřením na téma diplomové práce

2. Vyhledávání informací v odborné literatuře a databázích

3. Zpracování informací do podoby referátového článku o rozsahu 20 stran

4. Příprava orální prezentace výsledků projektu a grafického doprovodu

5. Odevzdání článku a orální prezentaci před pedagogy ústavu

Poslední úprava: Šimák Ondřej (20.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Odborný projekt oboru chemie přírodních látek

Chemická informatika (Chemoinformatika)

Poslední úprava: Šimák Ondřej (20.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Odevzdání přehledového článku odpovídajícího rozsahu a v daném termínu. Ve stanoveném datu přednesení přednášky a obhajoba závěrů před učiteli ústavu.

Poslední úprava: MORAVCOJ (23.02.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Domácí příprava na výuku 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha