PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální práce oboru chemie přírodních látek - N342015
Anglický název: Chemistry of Natural Compounds: Semestral Work
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M342020
Garant: Kniežo Ladislav doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M342020, M342013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V rámci předmětu studenti provedou rešerši na zadané téma a výsledky zpracují do podoby přehledného článku. Zároveň k tématu připraví i prezentaci a práci obhajují před pedagogy ústavu
Poslední úprava: TAJ342 (20.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyhledávat relevantní články a další zdroje a získávat jejich plné texty.

Navrhovat a optimalizovat vyhledávací strategii

Nalezené zdroje systematicky zpracovat a provést jejich kritické zhodnocení formou referátové práce.

Obhájit zpracovanou problematiku při prezentaci

Poslední úprava: TAJ342 (20.11.2012)
Literatura -

Žádná

Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/lam/new/ | Pedagogika | Magisterské studium | Pokyny k sepsání semestrální práce

http://www.vscht.cz/lam/new/ | Pedagogika | Magisterské studium | Vzor titulní strany Semestrální práce

http://www.vscht.cz/lam/new/ | Pedagogika | Magisterské studium | Pokyny k sepsání diplomové práce

http://www.vscht.cz/lam/new/ | Pedagogika | Magisterské studium | Dobré rady, jak psát diplomovou práci

Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Termín odevzdání vytištěné verze: 31.5.2012

Termín prezentace: 15.6.2012

Poslední úprava: TAJ342 (23.02.2012)
Sylabus -

1. Zadání samostatného projektu zaměřeného na téma diplomové práce

2. Vyhledávání informací v odborné literatuře a databázích

3. Zpracování informací do podoby referátového článku o rozsahu 20 stran

4. Příprava orální prezentace výsledků projektu

5. Odevzdání článku a orální prezentaci před pedagogy ústavu

Poslední úprava: TAJ342 (20.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Odborný projekt oboru chemie přírodních látek

Chemická informatika (Chemoinformatika)

Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha