PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemické rovnováhy - M403012
Anglický název: Chemical Equilibria
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Záměnnost : AM403012, N403025
Je záměnnost pro: AM403012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V rámci předmětu jsou nejprve zopakovány základní principy řešení chemické a iontové rovnováhy. Následuje rozšíření na problematiku simultánního řešení více reakcí. Je probrán nestechiometrický způsob řešení chemické rovnováhy pro velký počet chemických reakcí (včetně nezbytného matematického základu) a způsob řešení chemických rovnováh v systémech obsahujících pevnou fázi.
Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Kompletně řešit chemické rovnováhy jenoduchých reakcí.

Simultánně řešit chemickou či iontovou rovnováhu pro menší počet definovaných reakcí.

Orientovat se ve způsobech řešení chemické rovnováhy pro veliké systémy.

Řešit chemické rovnováhy v pevné fázi pro jednodušší systémy.

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Literatura -

Z: Smith W.R. and Missen R.W.: Chemical Reaction Equilibrium Analysis, Theory and Algorithms, John Wiley & Sons, 1982

D: Holub R., Voňka P.: Chemická rovnováha heterogenních a kondenzovaných soustav, Academia Praha 1984

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Studijní opory -

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Sylabus -

1. Látkové bilance chemické reakce. Podmínky chemické rovnováhy.

2. Řešení chemické rovnováhy jedné reakce.

3. Řešení chemické rovnováhy za konstantní teploty a objemu (využití extenzivních kritérií).

4. Tabelace termochemických dat a jejich přepočty na požadované podmínky či skupenství látek.

5. Stechiometrie simultánních reakcí. Stechiometrické a nestechiometrické vyjádření látkové bilance.

6. Stechiometrický postup řešení chemické rovnováhy u systémů s více reakcemi.

7. Řešení složitějších iontových rovnováh (vícesytné kyseliny, amfolity, tlumivé roztoky).

8. Demonstrace programu PHREEQC (profesionální freeware) a jeho možností.

9. Základní principy matematického programování. Lagrangeova funkce, Kuhnovy-Tuckerovy podmínky.

10. Využití matematického programování pro řešení chemické rovnováhy u systémů s více reakcemi (nestechiometrický postup).

11. Rovnováhy reakcí za účasti čistých pevných látek. Rozkladné teploty pevných látek.

12. Rovnováhy ve dvou a třísložkových heterogenních systémech.

13. Ellinghamovy diagramy, Kelloggovy diagramy.

14. Demonstrace výpočtu fázového diagramu rovnováhy kapalina-pená fáze v případě, kdy vzniká sloučenina.

Poslední úprava: Řehák Karel (15.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I, nebo Fyzikální chemie A,B

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouškový výpočetní test

Poslední úprava: Řehák Karel (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha