PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemické rovnováhy - N403025
Anglický název: Chemical Equilibria
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M403012, AM403012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V rámci předmětu jsou nejprve zopakovány základní principy řešení chemické a iontové rovnováhy. Následuje rozšíření na problematiku simultánního řešení více reakcí. Je probrán nestechiometrický způsob řešení chemické rovnováhy pro velký počet chemických reakcí (včetně nezbytného matematického základu) a způsob řešení chemických rovnováh v systémech obsahujících pevnou fázi.
Poslední úprava: TAJ403 (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Kompletně řešit chemické rovnováhy jenoduchých reakcí.

Simultánně řešit chemickou či iontovou rovnováhu pro menší počet definovaných reakcí.

Orientovat se ve způsobech řešení chemické rovnováhy pro veliké systémy.

Řešit chemické rovnováhy v pevné fázi pro jednodušší systémy.

Poslední úprava: TAJ403 (10.12.2013)
Literatura -

Z: Smith W.R. and Missen R.W.: Chemical Reaction Equilibrium Analysis, Theory and Algorithms, John Wiley & Sons, 1982

D: Holub R., Voňka P.: Chemická rovnováha heterogenních a kondenzovaných soustav, Academia Praha 1984

Poslední úprava: TAJ403 (10.12.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403025.html

Poslední úprava: TAJ403 (16.11.2012)
Sylabus -

1. Látkové bilance chemické reakce. Podmínky chemické rovnováhy.

2. Řešení chemické rovnováhy jedné reakce.

3. Řešení chemické rovnováhy za konstantní teploty a objemu (využití extenzivních kritérií).

4. Tabelace termochemických dat a jejich přepočty na požadované podmínky či skupenství látek.

5. Stechiometrie simultánních reakcí. Stechiometrické a nestechiometrické vyjádření látkové bilance.

6. Stechiometrický postup řešení chemické rovnováhy u systémů s více reakcemi.

7. Řešení složitějších iontových rovnováh (vícesytné kyseliny, amfolity, tlumivé roztoky).

8. Základní principy matematického programování. Lagrangeova funkce, Kuhnovy-Tuckerovy podmínky.

9. Využití matematického programování pro řešení chemické rovnováhy u systémů s více reakcemi (nestechiometrický postup).

10. Rovnováhy reakcí za účasti čistých pevných látek. Rozkladné teploty pevných látek.

11. Ellinghamovy diagramy, Kelloggovy diagramy.

12. Rovnováhy v mnohasložkových heterogenních systémech.Termodynamický rozbor rafinace oceli.

13. Demonstrace způsobu řešení chemické rovnováhy reakcí za účasti pevných látek.

14. Shrnutí a opakování.

Poslední úprava: TAJ403 (10.12.2013)
Studijní prerekvizity -

Matematika II, Fyzikální chemie II

Poslední úprava: TAJ403 (25.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
Účast na seminářích 0.5 14
7 / 2 196 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha