PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální práce - fyzikální chemie I - M403013
Anglický název: Physical Chemistry: Semestral Work I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N403033
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je (formou konkrétních úkolů) seznamovat studenta s metodiku experimentální a/nebo teoretické práce na pracovišti, které bude zaštiťovat jeho budoucí diplomovou práci.
Poslední úprava: Řehák Karel (09.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat experimentální zařízení a software svého školicího pracoviště.

Orientovat se v základní literatuře daného zaměření.

Zpracovávat a prezentovat své získávané výsledky.

Poslední úprava: Řehák Karel (09.02.2018)
Literatura -

D: Atkins P.W., de Paula J., Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013, 9788070808306

A: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Poslední úprava: Řehák Karel (09.02.2018)
Studijní opory -

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Další literatura a elekronické pomůcky:

https://ufch.vscht.cz/studium/literatura

https://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky

Poslední úprava: Řehák Karel (09.02.2018)
Sylabus -

1. Zadání konkrétního úkolu vedoucím diplomové práce nebo pověřeným pracovníkem ústavu.

2. Práce na úkolu pod vedením vedoucího diplomové práce nebo pověřeného pracovníka ústavu.

3. Zpracování výsledků práce do prezentovatelné či publikovatelné formy.

4. Závěrečná prezentace výsledků a její kritické zhodnocení vedoucím práce a jeho spolupracovníky.

Poslední úprava: Řehák Karel (09.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie A,B

nebo

Fyzikální chemie I, Fyzikální chemie II

Poslední úprava: Řehák Karel (09.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování individuálního projektu

Poslední úprava: Řehák Karel (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0.4 12
Práce na individuálním projektu 2.6 72
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha