PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy sdílení hmoty - M409015
Anglický název: Mass transfer
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rejl František doc. Ing. Ph.D.
Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Záměnnost : AM409015, N409066
Je záměnnost pro: AM409015
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se zabývá popisem transportu hmoty uvnitř jedné fáze a na fázovém rozhraní. Jedná se o transport hmoty ve vícesložkové směsi, molekulární difúzi, turbulentní difúzi a axiální disperzi. Dále je studována absorpce doprovázená chemickou reakcí a vlivu rychlosti reakce na režimy mezifázového transportu hmoty. Absolvent kurzu získá detailnější znalosti o fyzikálně-chemických procesech, které může uplatnit při výpočtech jednotkových operací v průmyslových výrobách. V návaznosti na Chemické inženýrství II hlouběji porozumí dějům při sdílení hmoty a získá schopnosti přesněji analyzovat děje, které určují rychlost/kapacitu průmyslových výrob.
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Absolvent kurzu získá detailnější znalosti o fyzikálně-chemických procesech, které může uplatnit při výpočtech jednotkových operací v průmyslových výrobách. V návaznosti na Chemické inženýrství II hlouběji porozumí dějům při sdílení hmoty a získá schopnosti přesněji analyzovat děje, které určují rychlost/kapacitu průmyslových výrob.

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Literatura -

Z: Prokop Nekovář: Difúzní procesy, skripta VSCHT Praha 1988

Z: Prokop Nekovář: Difúzní procesy-sbírka příkladů, skriptum VŠCHT Praha 1991

D: Bird R.B., Steward W.E., Lightfoot E.N.: Transport Phenomena, John Wiley & Sons 2002

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní opory -

www.vscht.cz/uchi

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Sylabus -

1.týden -začlenění náplně předmětu Základy sdílení hmoty do potřeb průmyslu

popis L-V rovnováh; výpočet bodu varu a ros. bodu s nekondenzujícími a netěkavými složkami

2.týden - entalpický diagram, systém dvou nemísitelných fází (typicky uhlovodíky a voda)

3.týden-rovnovážná destilace (graf. popis v binární a ternární směsi)

stupně volnosti

4. týden -rovnovážná destilace systému se dvěma kapalnými fázemi (přehánění parou)

zjišťování počtu fází, destilační křivka

5. týden -diferenciální destilace; diferenciální + algebr. rovnice; grafické znázornění pro binární a ternární směs

6. týden -řešení vícesložkové diferenciální destilace s využitím relativní těkavosti

diferenciální destilace heterogenního azeotropu (2 kapalné fáze)

7. týden -základy difúze: středování rychlosti při toku kapalin a plynů, intenzita toku složky, difúze a konvekce

8. týden -mechanismy difúze (volná, Knudsenova, sorpce); rovnice kontinuity; Stefan-Maxwelovy rovnice

9. týden -popis jednosměrné difúze, Stefanova trubice

10.týden - ustálená difúze z povrchu koule; neustálená difúze bez CHR

11.týden -absorpce do stékajícího filmu; neustálená difúze do koule bez CHR

vnější a vnitřní odpor vůči prostupu hmoty

12. týden -difúze/absorpce s CHR, ustálená - 1.část

13. týden -difúze/absorpce s CHR, ustál-dokončení; neustálená difúze s CHR

14. týden -test

Poslední úprava: Kubová Petra (12.03.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství II

Matematika II

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha