PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy sdílení hmoty - N409066
Anglický název: Mass transfer
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M409015
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi
Garant: Rejl František doc. Ing. Ph.D.
Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M409015, AM409015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (20.11.2012)
Předmět se zabývá popisem transportu hmoty uvnitř jedné fáze a na fázovém rozhraní. Jedná se o transport hmoty ve vícesložkové směsi, molekulární difúzi, turbulentní difúzi a axiální disperzi. Dále je studována absorpce doprovázená chemickou reakcí a vlivu rychlosti reakce na režimy mezifázového transportu hmoty. Absolvent kurzu získá detailnější znalosti o fyzikálně-chemických procesech, které může uplatnit při výpočtech jednotkových operací v průmyslových výrobách. V návaznosti na Chemické inženýrství II hlouběji porozumí dějům při sdílení hmoty a získá schopnosti přesněji analyzovat děje, které určují rychlost/kapacitu průmyslových výrob.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (20.11.2012)

Absolvent kurzu získá detailnější znalosti o fyzikálně-chemických procesech, které může uplatnit při výpočtech jednotkových operací v průmyslových výrobách. V návaznosti na Chemické inženýrství II hlouběji porozumí dějům při sdílení hmoty a získá schopnosti přesněji analyzovat děje, které určují rychlost/kapacitu průmyslových výrob.

Literatura -
Poslední úprava: SMIDOVAL (16.12.2012)

Z: Prokop Nekovář: Difúzní procesy, skripta VSCHT Praha 1988

Z: Prokop Nekovář: Difúzní procesy-sbírka příkladů, skriptum VŠCHT Praha 1991

D: Bird R.B., Steward W.E., Lightfoot E.N.: Transport Phenomena, John Wiley & Sons 2002

Studijní opory -
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (20.11.2012)

www.vscht.cz/uchi

Sylabus -
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (05.03.2018)

1.týden -začlenění náplně předmětu Základy sdílení hmoty do potřeb průmyslu

  • popis L-V rovnováh; výpočet bodu varu a ros. bodu s nekondenzujícími a netěkavými složkami

2.týden - entalpický diagram, systém dvou nemísitelných fází (typicky uhlovodíky a voda)

3.týden-rovnovážná destilace (graf. popis v binární a ternární směsi)

  • stupně volnosti

4. týden -rovnovážná destilace systému se dvěma kapalnými fázemi (přehánění parou)

  • zjišťování počtu fází, destilační křivka

5. týden -diferenciální destilace; diferenciální + algebr. rovnice; grafické znázornění pro binární a ternární směs

6. týden -řešení vícesložkové diferenciální destilace s využitím relativní těkavosti

  • diferenciální destilace heterogenního azeotropu (2 kapalné fáze)

7. týden -základy difúze: středování rychlosti při toku kapalin a plynů, intenzita toku složky, difúze a konvekce

8. týden -mechanismy difúze (volná, Knudsenova, sorpce); rovnice kontinuity; Stefan-Maxwelovy rovnice

9. týden -popis jednosměrné difúze, Stefanova trubice

10.týden - ustálená difúze z povrchu koule; neustálená difúze bez CHR

11.týden -absorpce do stékajícího filmu; neustálená difúze do koule bez CHR

  • vnější a vnitřní odpor vůči prostupu hmoty

12. týden -difúze/absorpce s CHR, ustálená - 1.část

13. týden -difúze/absorpce s CHR, ustál-dokončení; neustálená difúze s CHR

14. týden -test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (20.11.2012)

Chemické inženýrství II

Matematika II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha