PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Optimalizace inženýrských procesů - M413005
Anglický název: Optimization of Engineering Processes
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 24 / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Maxová Jana RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N413011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Předmět je zaměřen na schopnost formulace optimalizační úlohy založené na matematickém modelu procesu. Jsou probrány metody klasické analýzy pro určení extrému s vazbami i omezeními. Jsou prezentovány základní metody lineárního i nelineárního programování, dynamického programování i vektorové optimalizace. Postupy jsou demonstrovány na inženýrských příkladech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

Studenti budou umět: Pochopit a formulovat optimalizační úlohu. Řešit úlohu v jednoduchých případech, použít vhodný software ve složitějších případech. Klasifikovat úlohu a navrhnout řešení.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

Z: Kubíček M.: Optimalizace inženýrských procesů. SNTL Praha 1986. ISBN 05-098-86

D: dodávána individuálně podle zadání projektu

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-558-7/pages-img/005.html (přístupné pouze z domény vscht.cz)

Metody výuky -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

Přednáška, cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

1. Formulace optimalizační úlohy.

2. Extrémy funkcí reálných proměnných - metody klasické analýzy.

3. Extrémy funkcí reálných proměnných - volný extrém, vázaný extrém.

4. Extrémy funkcí reálných proměnných - extrém s omezeními.

5. Lineární programování.

6. Simplexní metoda.

7. Nelineární programování.

8. Metody adaptivního hledání.

9. Gradientní metody.

10. Pokutové funkce.

11. Základy dynamického programování.

12. Problém dělení zdrojů.

13. Základy vektorové optimalizace.

14. Konstrukce Paretovy množiny.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (13.05.2019)

Základní kurz matematiky v rozsahu předmětů Matematika A a Matematika B vyučovaných na VŠCHT.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (06.05.2019)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha