PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Optimalizace inženýrských procesů - N413011
Anglický název: Optimization of Engineering Processes
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M413005
Pro druh:  
Garant: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: M413005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (20.11.2012)
Předmět je zaměřen na schopnost formulace optimalizační úlohy založené na matematickém modelu procesu. Jsou probrány metody klasické analýzy pro určení extrému s vazbami i omezeními. Jsou prezentovány základní metody lineárního i nelineárního programování, dynamického programování i vektorové optimalizace. Postupy jsou demonstrovány na inženýrských příkladech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (20.11.2012)

Studenti budou umět: Pochopit a formulovat optimalizační úlohu. Řešit úlohu v jednoduchých případech, použít vhodný software ve složitějších případech. Klasifikovat úlohu a navrhnout řešení.

Literatura -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (20.11.2012)

Z: Kubíček M.: Optimalizace inženýrských procesů. SNTL Praha 1986. ISBN 05-098-86

D: dodávána individuálně podle zadání projektu

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (27.08.2013)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-558-7/pages-img/005.html (přístupné pouze z domény vscht.cz)

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (20.11.2012)

Přednáška, cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Formulace optimalizační úlohy.

2. Extrémy funkcí reálných proměnných - metody klasické analýzy.

3. Extrémy funkcí reálných proměnných - volný extrém, vázaný extrém.

4. Extrémy funkcí reálných proměnných - extrém s omezeními.

5. Lineární programování.

6. Simplexní metoda.

7. Nelineární programování.

8. Metody adaptivního hledání.

9. Gradientní metody.

10. Pokutové funkce.

11. Základy dynamického programování.

12. Problém dělení zdrojů.

13. Základy vektorové optimalizace.

14. Konstrukce Paretovy množiny.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (20.11.2012)

Matematika I, Matematika II.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 10
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 10
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha