PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Strategické řízení - M501013
Anglický název: Strategic Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vacík Emil prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM501013
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (16.05.2022)

Z: Mastering Strategic Management – Open Textbook Library. Dostupné z https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/mastering-strategic-management

Z: Případové studie, video materiály a další studijní materiály sdílené se studenty v systému Moodle, případně prostřednictvím MS TEAMS.

D: FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S. Tvorba strategie a strategické plánování, Praha, Grada Publishing. 2021.

D. FOTR, J., VACÍK, E., ŠPAČEK, M., SOUČEK, I. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu, Praha, Grada Publishing, 2020.

D: FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Praha: Grada, 2005.

D: MALLAYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: GRADA, 2007.

D: SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku. Symbióza kreativity a disciplíny. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Zápočet: průběžné testy z předepsané knihy, aktivní účast na seminářích (např. formou testu z případové studie), esej v rozsahu 1.500 slov na zadané téma

Zkouška: bodové ohodnocení aktivit zápočtu + zkouška formou eseje

Sylabus
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

1. Management v podnikání. Koncept Průmysl 4.0. Obsah strategického managementu. Model strategického managementu.

2. Strategie použitelné ve strategických záměrech.

3. Formulace strategie – Strategická východiska.

4. Analýza podnikatelského prostředí – Externí prostředí - strategické řízení v procesu globalizace.

5. Analýza podnikatelského prostředí – Interní prostředí - Výkonnost podniku a současné přístupy k jejímu zjišťování.

6. Strategická analýza – Analýza rizika, scénáře vývoje prostředí, strategické varianty.

7. Tvorba strategického plánu.

8. Implementace strategie, předmět implementace, plánovací činnosti.

9. Investiční strategie, možnosti růstu podnikatelských subjektů.

10. Metody zvyšování výkonnosti firem. Lidské zdroje v implementaci strategie.

11. Modely a metody podporující implementaci strategie, Balanced Scorecard.

12. Hodnocení strategie. Controlling.

13. Strategické řízení v neziskovém sektoru.

14. Krizové řízení. Zrušení a zánik podniků.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Zápočet: průběžné testy z předepsané knihy, aktivní účast na seminářích (např. formou testu z případové studie), esej v rozsahu 1.500 slov na zadané téma

Zkouška: bodové ohodnocení aktivit zápočtu + zkouška formou eseje

 
VŠCHT Praha