PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řízení intelektuálního kapitálu - M837002
Anglický název: Intellectual Capital Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/int.kapital
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Neslučitelnost : AM837002
Záměnnost : AM837002, N437024
Je neslučitelnost pro: AM837002
Je záměnnost pro: AM837002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Řízení intelektuálního kapitálu vychází z moderního trendu znalostní ekonomiky, ve které je kladen značný důraz na získávání a využívání znalostí všech pracovníků v podniku. Nezbytností se tak stávají manažeři, kteří jsou schopni kvalitní práce s podřízenými. Tento předmět volně navazuje na některé předměty bakalářského studia, zejména na Management podnikových procesů a na Řízení lidských zdrojů. Hlavní zájem je však věnován personálním činnostem, na kterých se musí podílet všichni manažeři podniku, a to zejména výběru zaměstnanců, hodnocení a stimulaci podřízených, řízení týmů a dalším.
Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Chápat a podílet se na personálních činnostech v podniku

Připravit a realizovat výběrový a hodnoticí pohovor

Vybrané techniky pro objektivizaci hodnocení podřízených

Navrhovat opatření pro posílení podnikové kultury a aktivizaci intelektuálního kapitálu

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Literatura -

Z:Koubek J., Řízení lidských zdrojů,Management Press,Praha,2015,9788072612888

Z:Botek M. Spokojený pracovník, základ podnikatelského úspěchu, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2018, 9788075981028

D:Koubek J., Personální práce v malých a středních firmách,Grada,Praha,2011,9788024738239

D:Hroník F.,Hodnocení pracovníků,Grada,Praha,2006,8024714582

D:Janišová, D., Křivánek, M.,Velká kniha o řízení firmy,Grada,Praha,2013,9788024743370

Poslední úprava: Botek Marek (18.09.2019)
Studijní opory -

e-learning, viz odkaz výše

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Na zkoušku se mohou přihlásit pouze studenti, kteří mají zápočet, pro jehož získání je potřebné prezentovat referát na zadané téma. Přihlášení se ke konkrétnímu tématu musí proběhnout do tří týdnů od začátku semestru. Výjimka je možná pouze z důvodu nemoci nebo schváleného ISP po konzultaci s vyučujícím.

Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je potřebné pochopit a umět reprodukovat informace z přednášek a cvičení. Odkaz na okruhy ke zkoušce naleznete v záhlaví této obrazovky v nabídce Další informace.

Poslední úprava: Botek Marek (18.09.2019)
Sylabus -

1. Místo lidských zdrojů ve znalostní ekonomice

2. Personální plánování a vytváření pracovního místa

3. Získávání a výběr pracovníků

4. Hodnocení a řízení pracovního výkonu

5. Stimulace a odměňování pracovníků

6. Vzdělávání pracovníků a řízení rozvoje kariéry

7. Osobnost a její vliv na vedení podřízených

8. Kreativita a podpora inovačního chování

9. Oblast sociální práce v organizaci, mezilidské vztahy a podniková kultura

10.Komunikace v pracovním prostředí

11.Ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti, pracovní stres

12.Pracovní skupiny a pracovní týmy

13.Práce s odcházejícími zaměstnanci

14.Personální oddělení ve 21. století

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.1 4
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.6 45
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 3 112 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 5
Ústní zkouška 95

 
VŠCHT Praha