PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řízení intelektuálního kapitálu - N437024
Anglický název: Intellectual Capital Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2015 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/int.kapital
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M837002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ437 (07.11.2012)
Předmět Řízení intelektuálního kapitálu vychází z moderního trendu znalostní ekonomiky, ve které je kladen značný důraz na získávání a využívání znalostí všech pracovníků v podniku. Nezbytností se tak stávají manažeři, kteří jsou schopni kvalitní práce s podřízenými. Tento předmět volně navazuje na některé předměty bakalářského studia, zejména na Management podnikových procesů a na Řízení lidských zdrojů. Hlavní zájem je však věnován personálním činnostem, na kterých se musí podílet všichni manažeři podniku, a to zejména výběru zaměstnanců, hodnocení a stimulaci podřízených, řízení týmů a dalším.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ437 (07.11.2012)

Studenti budou umět:

Chápat a podílet se na personálních činnostech v podniku

Připravit a realizovat výběrový a hodnoticí pohovor

Vybrané techniky pro objektivizaci hodnocení podřízených

Navrhovat opatření pro posílení podnikové kultury a aktivizaci intelektuálního kapitálu

Literatura -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (18.09.2019)

Z:Koubek J., Řízení lidských zdrojů,Management Press,Praha,2015,9788072612888

Z:Botek M. Spokojený pracovník, základ podnikatelského úspěchu, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2018, 9788075981028

D:Koubek J., Personální práce v malých a středních firmách,Grada,Praha,2011,9788024738239

D:Hroník F.,Hodnocení pracovníků,Grada,Praha,2006,8024714582

D:Janišová, D., Křivánek, M.,Velká kniha o řízení firmy,Grada,Praha,2013,9788024743370

Studijní opory -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (28.08.2017)

e-learning, viz odkaz výše

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (18.09.2019)

Na zkoušku se mohou přihlásit pouze studenti, kteří mají zápočet, pro jehož získání je potřebné prezentovat referát na zadané téma. Přihlášení se ke konkrétnímu tématu musí proběhnout do tří týdnů od začátku semestru. Výjimka je možná pouze z důvodu nemoci nebo schváleného ISP po konzultaci s vyučujícím.

Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je potřebné pochopit a umět reprodukovat informace z přednášek a cvičení. Odkaz na okruhy ke zkoušce naleznete v záhlaví této obrazovky v nabídce Další informace.

Sylabus -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (31.08.2016)

1. Místo lidských zdrojů ve znalostní ekonomice

2. Personální plánování a vytváření pracovního místa

3. Získávání a výběr pracovníků

4. Hodnocení a řízení pracovního výkonu

5. Stimulace a odměňování pracovníků

6. Vzdělávání pracovníků a řízení rozvoje kariéry

7. Osobnost a její vliv na vedení podřízených

8. Kreativita a podpora inovačního chování

9. Oblast sociální práce v organizaci, mezilidské vztahy a podniková kultura

10.Komunikace v pracovním prostředí

11.Ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti, pracovní stres

12.Pracovní skupiny a pracovní týmy

13.Práce s odcházejícími zaměstnanci

14.Personální oddělení ve 21. století

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.1 2
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 47
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 5
Protokoly z individuálních projektů 15
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha