PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stereoselektivní organické syntézy - N110035
Anglický název: Stereoselective Organic Syntheses
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hodačová Jana doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M110011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět Stereoselektivní organické syntézy navazuje na základní kurz organické chemie a na předměty Organická syntéza a Retrosyntéza. Cílem předmětu je ukázat studentům ty syntetické postupy, které umožňují syntetikovi kontrolovat stereochemický průběh organických reakcí. V rámci předmětu budou probrány základy organické stereochemie, fyzikálně-chemické aspekty stereochemických transformací a analytické metody sloužící ke studiu chirálních sloučenin. Studenti budou seznámeni s řadou nejběžnějších stereoselektivních organických reakcí. Studenti by se měli v rámci předmětu naučit plánovat syntetickou strategii tak, aby byli schopni připravit požadovaný stereoizomer produktu.
Poslední úprava: Hodačová Jana (27.04.2009)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

provést stereochemický rozbor organických sloučenin a jejich reakcí

navrhnout vhodnout syntetickou metodu pro přípravu požadovaného stereoizomeru produktu

připravit chirální neracemickou organickou sloučeninu a ověřit její enantiomerní čistotu

Poslední úprava: Cibulka Radek (19.08.2013)
Literatura -

Z. Eliel, E. L.; Wilen, S. H.: Stereochemistry of Organic Compounds, John Wiley & Sons, New York, 1994. ISBN 978-0-471-01670-0.

Z. Atkinson, R. S.: Stereoselective Synthesis, Wiley, Chichester, 1995. ISBN 978-0-471-95419-4.

D. Helmchen, G.; Hoffmann, R. W.; Mulzer, J.; Schaumann, E.: Stereoselective Synthesis v serii Methods of Organic Chemistry, Houben-Weyl, Vol. 21a-21f, 4. vydání, Thieme, Stuttgart, 1995. ISBN 9783131001146.

Poslední úprava: Hodačová Jana (06.08.2013)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Hodačová Jana (06.08.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti studenta na seminářích. Během semestru se píší dva testy (v 6. a 13. týdnu). K získání zápočtu musí student v každém z testů získat nejméně 50 bodů ze 100 možných.

Ke zkoušce může student přistoupit po získání zápočtu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Ústní část může student absolvovat pokud získá z písemné části nejméně 50 bodů ze 100 možných.

Poslední úprava: Hodačová Jana (30.08.2012)
Sylabus -

1. Chiralita. Určování absolutní konfigurace (CIP pravidla).

2. Stereochemická analýza. Vysvětlení stereochemických pojmů.

3. Stereotransformace: fyzikálně-chemický popis, konkrétní příklady.

4. Analytické metody studia chirálních sloučenin a stereotransformací.

5. Metody získávání enantiomerně čistých sloučenin.

6. Principy stereoselektivních syntéz. Asymetrická indukce.

7. Kontrola relativní stereochemie. Cyklický tranzitní stav nebo cyklický intermediát.

8. Enantioselektivní reakce - strategie založená na chiralitě reakčního činidla.

9. Enantioselektivní reakce - strategie založená na chiralitě substrátu.

10. Enantioselektivní katalýza - vznik C-O a C-N vazby.

11. Enantioselektivní katalýza - vznik C-H a C-C vazby.

12. Enantioselektivní organokatalýza.

13. Dynamická kinetická resoluce. Využití enzymů v enantioselektivních syntézách.

14. Strategie stereoselektivních syntéz. Příklady průmyslových stereoselektivních syntéz.

Poslední úprava: Hodačová Jana (07.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Organická syntéza

Retrosyntéza

Poslední úprava: Hodačová Jana (06.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha