Toxikologie a ekologie - N111009
Anglický název: Toxicology and Ecology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B240001
Staré označení: TOE
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Linhart Igor doc. Ing. CSc.
Syslová Kamila Ing. Ph.D.
Záměnnost : N240011, Z111009
Je záměnnost pro: N240011, AB240001, B240001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na základní informace o toxicitě anorganických a organických látek a jejich působení na lidský organismus, a o postupech zjišťování toxicity látek. Dále jsou probírány zásady bezpečné práce v chemické laboratoři a zdroje informací o nebezpečnosti chemických látek. Probírány jsou také aspekty ochrany životního prostředí.
Poslední úprava: Čapek Pavel (07.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Získat informace o nebezpečnosti chemických látek.

Určit nebo odhadnout nebezpečnost běžných chemických látek.

Popsat působení běžných chemických látek na lidský organismus.

Odhadnout nebezpečnost běžných chemických látek pro životní prostředí.

Formulovat zásady bezpečné práce v chemické laboratoři.

Poslední úprava: Čapek Pavel (07.11.2012)
Literatura -

Z: Horák J., Linhart I., Klusoň P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. 2004. ISBN 80-7080-548-X

D: Heinz Lullmann, Klaus Mohr, Martin Wehling: Pharmacology and Toxikology, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 2003. ISBN 80-247-0836-1

I. Linhart: Toxikologie. Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. 2. vyd. VŠCHT Praha, 2014. ISBN 978-80-7080-877-1

Poslední úprava: Linhart Igor (10.09.2015)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=403

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-548-X/pages-img/

Poslední úprava: Linhart Igor (12.09.2018)
Sylabus -

1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmů

2. Klasifikace jedů a jejich působení na organismus

3. Způsoby zjišťování toxicity látek, biotransformační přeměny

4. Metody stanovení úrovně expozice, expoziční limity

5. Významné anorganické škodliviny a jejich účinky na organismus

6. Významné organické škodlivé látky a jejich účinky

7. Bezpečnost práce v chemii, právní předpisy, informační zdroje

8. Rizika práce s jedy, hořlavinami a výbušnými látkami

9. Likvidace chemického odpadu v laboratoři

10. Zásady první pomoci při úrazech a otravách v laboratoři

11. Ekologie, její předmět a vymezení základních pojmů

12. Abiotické a biotické složky prostředí - trofické vztahy

13. Biogeochemické cykly - přírodní zdroje

14. Současná problematika životního prostředí

Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Čapek Pavel (07.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.2 5
Práce na individuálním projektu 0.6 16
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 30
3 / 3 81 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 10
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 50