PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nanomateriály a nanostruktury pro elektroniku - N126032
Anglický název: Nanomaterials and nanostructures for electronics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2015 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Macháč Petr doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M126009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat znalosti v oblasti aplikace nanomateriálů a nanostruktur v mikroelektronice. Po nezbytném úvodu týkajícím se vlastností základních elektronických prvků budou studenti seznámeni s přehledem materiálů využívaných v mikroelektronice včetně základních technologických operací. Další náplň předmětu bude zaměřena na problematiku redukce rozměrů struktur, speciální tranzistory a na tzv postkřemíkovou elektroniku. Závěrem budou studenti seznámeni s příhledem paměťových médií a se základy spintroniky.
Poslední úprava: MACHACP (28.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát:

Vlastnosti základních elektronických struktur (PN přechod, bipolární tranzistor, MOS FET tranzistor.)

Přehled základních materiálů využívaných v mikroelektronice a technologie přípravy nanostruktur.

Problematiku zmenšování struktur mikroelektroniky, struktury moderních tranzistorů a materiálové základy postkřemíkové mikroelektroniky.

Principy a konstrukci moderních paměťových médií, základní principy spintroniky.

Poslední úprava: MACHACP (28.08.2013)
Literatura -

Z: R. Waser: Nanoelectronics and Information Technology, Advanced Electronic Materials and Novel Devices. WILEY-VCH Verlag 2005,ISBN 3-527-40363-9

Z: P. Macháč, V. Myslík: Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT, Praha 1989.

Z: J. Voves: Kvantové elektronické struktury. Skriptum ČVUT, Praha 1995, ISBN 80-01-01350-2

D: I Adamčík: Struktury a technologie mikroelektroniky, Skriptum ČVUT, Praha 1996, ISBN 80-01-00762-6

Z: S. Luryi, J.M. Yu, A. Zaslavsky: Future trends in microelectronics, John Wiley and Sons, Inc. 2007, ISBN 978-0-470-08146-4

Poslední úprava: MACHACP (03.09.2015)
Studijní opory -

http://www.roznovskastredni.cz/dwnl/pel2009/05/musil.pdf

http://www.integrovaneobvody.euweb.cz/OdPohyblivosti.pdf

http://www.learned.cz/userfiles/pdf/prednasky-cleny-odborne/tomas.jungwirth_1209.pdf

http://www.roznovskastredni.cz/dwnl/pel2005/05/musil.pdf

Poslední úprava: MACHACP (27.08.2013)
Sylabus -

1. Vývoj elektroniky a integrovaných obvodů, hustota integrace, Moorův zákon

2. Principy elektronických součástek

3. PN přechod

4. Tranzistor MOSFET

5. Bipolární tranzistor

6. Základní materiály

7. Technologie přípravy nanostruktur

8. Problematika zmenšování rozměrů elektronických prvků

9. Aplikace MOS tranzistorů v mikroelektronice

10. Prvky využívající uhlík

11. Speciální tranzistory

12. Polovodičové paměti

13. Magnetická a optická paměťová media

14. Spintronika, princip, využití

Poslední úprava: MACHACP (28.08.2013)
Studijní prerekvizity -

N126026 Základy nanomateriálů

N126012 Úvod do elektroniky

N108006 Chemie a fyzika pevných látek nebo N108004 Úvod do studia materiálů

N126027 Fyzikální chemie nanomateriálů

Poslední úprava: TAJ126 (14.01.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha