PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná praxe - N148080
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (14.09.2016)
Studenti absolvují exkurze v rozsahu 1 týden a v období letních prázdnin 3-týdenní praxi na restaurátorských a konzervátorských pracovištích organizací nebo soukromých restaurátorů, či na pracovištích zaměřených na produkci materiálů a technologií pro ochranu a konzervování památek. Náplň praxe konkrétního studenta je volena dle jeho zaměření.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Studenti budou umět:

prakticky využít znalosti získané při studiu

řešit konkrétní problémy

pracovat jako součást týmu

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)

Z není

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)

Studijní materiály u vedoucího praxe.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (14.09.2016)

Podmínkou udělení zápočtu je:

  • účast na exkurzích, která je povinná,
  • absolvování praxe dle smlouvy a odevzdání zprávy v rozsahu cca 5-10 stran textu + obrázky

Náležitosti zprávy:

Zpráva musí obsahovat, kde a pod kým vedením byla praxe vykonána.

Obsah a struktura zprávy závisí na konkrétní náplni praxe, obecně ji lze rozdělit na strukturu:

  • laboratorního protokolu event. semstrální práce (úvod + teorie, experimentální část, výsledky a diskuse a závěr)
  • restaurátorské/konzervátorské zprávy (úvod, průzkum - zhodnocení stavu objektu, restarátorský záměr - zvolená metoda konzervce, použité materiály, postup, závěr.

Např.: Pokud student pracoval v laboratoři, kde provedl několik různých měření, tak popíše stručně co všechno dělal, co viděl a pak se podrobněji zaměří na jednu práci (měření). V případě konzervování-restaurování, pokud se student podílel na části zásahu, tak se pokusí zhodnotit a popsat co předním bylo uděláno a popíše, co dělala on a co se bude dál dělat. Pokud pracoval na více objektech, stručně je pípíše a podrobněji se věnuje jednomu objektu.

Ze zprávy by mělo být patrné, že jste si vědomi, co jste dělali a proč, že jste se vždy snažili zjistit a pochopit činosti, které jste prováděli a problémy, které jste řešili.

Do zprávy můžete přidat zhodnocení praxe, co se vám líbilo, nelíbilo, můžete zmínit případné rozpory mezi teorií, novými poznatky a současou praxí.

Cílem praxe je totiž nejen se podívat na některá pracoviště, ale hlavně se seznámit se současnou konzervátorskou praxí.

Zprávu z praxe hodnotí a akceptuje:

pro obor textil ing. Škrdlantová, přesnou náplň zprávy kruhy 284 a 384 konzultují přímo s ní.

pro obor kovy ing. Msallamová,

pro obor sklo a keramika ing. Cílová a ing. Kloužková

pro obory Technologie ing. Kučerová

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (14.09.2016)

Exkuze - návštěvy vybraných pracovišť.

Praxe:

1. Seznámení s provozem praacovistě nebo výzkumné instituce.

2. Prohlídka podniku nebo instituce.

3. Zapojení do činnosti daného subjektu a realizace pracovních úkolů.

4. Zhodnocení a zpracování zprávy o praxi.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha