PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vodní hospodářství průmyslu - N217011
Anglický název: Water Management in Industry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2010 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 24 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM217005, M217005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ217 (20.12.2005)
Předmět poskytuje studentům znalosti o nakládání s vodou v průmyslu, jsou probírána taková témata jako zdroje vody pro průmysl nebo průmyslové odpadní vody - jejich zdroje, způsoby nakládání s nimi, legislativa týkající se jejich vypouštění, atd.. Studenti jsou uvedeni do problematiky vodního hospodářství ve vodohospodářsky nejvýznamnějších průmyslových odvětvích a v zemědělství - přednášky se zabývají např. potřebou vody, typickými polutanty v odpadních vodách nebo vhodnými čistírenskými technikami v konkrétních oblastech průmyslu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

popsat a vysvětlit systém vodního hospodářství v průmyslu - obecně i pro konkrétní vodohospodářsky významná odvětví,

analyzovat a zhodnotit systém vodního hospodářství průmyslového podniku,

navrhnout pro průmyslovou výrobu optimální variantu nakládání s vodou.

Literatura -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Z:Lens P.,Hulshoff Pol L.,Wilderer P.,Asano T. (Ed.),Water Recycling and Resource Recovery in Industry,IWA Publishing,2002,1843390051

D:Doble M., Anil Kumar: Biotreatment of Industrial Effluents, Elsevier Butterworth-Heinemann,2005,Burlington,0750678380

D:Pollution Prevention and Abatement Handbook 1998,The World Bank Group,1999,082133638X

Studijní opory -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (14.01.2018)

http://web.vscht.cz/bindzarj/

Sylabus -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (15.07.2013)

1. Systém a řešení vodního hospodářství průmyslových podniků.

2. Vypouštění POV do veřejné kanalizace a do vodního toku.

3. Ochrana jakosti podzemních a povrchových vod před průmyslovým znečištěním. Závadné látky a vodohospodářská havárie.

4. Důlní vody, odpadní vody z těžby a úpravy rud.

5. Hutní průmysl a tepelná úprava uhlí.

6. Povrchové úprava kovů.

7. Chladicí vody. Energetika klasická a jaderná.

8. Chemický a farmaceutický průmysl.

9. Zpracování ropy a výroba biopaliv.

10. Výroba buničiny a papíru.

11. Textilní, kožedělný a sklářský průmysl.

12. Potravinářský průmysl.

13. Kafilérie.

14. Odpadní vody, odpady a závadné látky v zemědělství.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod, Biologické čištění odpadních vod

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Studenti si vylosují 2 otázky týkající se probraných témat (viz sylabus).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 32
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 30
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha