PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bioorganická chemie přírodních látek - N342001
Anglický název: Bioorganic Chemistry of Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 200 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Staněk Jan doc. RNDr. CSc.
Parkan Kamil doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: N342501, B342001, AB342001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět seznamuje se základními skupinami přírodních látek, jejich vlastnostmi, reakcemi a využitím. Vysvětluje též základní pojmy související se strukturou molekul, jejich stereochemií a popř. chiralitou, včetně vztahu mezi strukturou a biologickou aktivitou.
Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Názvosloví organických sloučenin

Popsat strukturu, vlastnosti a reakce jednotlivých skupin přírodních látek a jejich biogenezi

Určit konfiguraci, chiralitu, pravděpodobné konformace na základě strukturního vzorce

Znázorňovat reakční mechanismy základních typů reakcí

Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Literatura -

Z: McMurry J.: Organická chemie, 6. vyd., VUT Brno, VŠCHT Praha, 2002, 9788070806371

Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Studijní opory -

Poznámky k přednáškám

Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)
Sylabus -

1. Bioorganická chemie, definice přírodních látek, přehled, výskyt a názvosloví

2. Stereochemie přírodních látek, chiralita

3. Isolace sloučeniny, určení struktury

4. Souvislosti mezi strukturou, biogenesí a biologickou aktivitou

5. Monosacharidy, nukleofilní adice na karbonylovou skupinu

6. Oligosacharidy, polysacharidy

7. Aminy, bazicita, nukleofilita

8. Alkaloidy, nukleosidy, drogy, léčiva

9. Hydroxykyseliny, kyselost

10. Aminokyseliny, peptidy, proteiny

11. Lipidy, prostaglandiny

12. Terpenoidy, elektrofilní adice, polyfenoly

13. Antibiotika, drogy, léčiva, patentová politika

14. Určování metabolických cest, značení prekurzorů, sledování metabolitů, falšování potravin

Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I

Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha