PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Senzorová analýza farmaceuticky významných látek - N402066
Anglický název: Sensor analysis of pharmaceutically important compounds
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc.
Je záměnnost pro: M402044
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. (13.11.2012)
Předmět je zaměřen na oblast chemických senzorů (především optických a elektrochemických) navržených a využívaných hlavně pro stanovení léčiv. Cílem předmětu je poskytnout ucelené informace o základních principech a vlastnostech senzorů, jejich návrhu, přípravě, konstrukci a použití v různých oblastech s důrazem na farmaceutický průmysl. Zároveň jsou sledovány i nové trendy ve vývoji senzorů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Broncová Gabriela Ing. Ph.D. (12.11.2012)

Studenti budou umět:

Popsat základní vlastnosti chemických senzorů.

Porozumět principům jednotlivých chemických senzorů.

Navrhnout jednoduchý senzor pro stanovení daného léčiva a zhodnotit jeho výhody a nevýhody pro danou oblast použití.

Literatura -
Poslední úprava: Broncová Gabriela Ing. Ph.D. (13.11.2012)

Z: Eggins B.R.: Chemical Sensors and Biosensors, Wiley, 2004. Dostupné on-line na VŚCHT

Z: Baldini F., Chester A.N., Homola J., Martelluci S.: Optical chemical sensors, Springer (2006): http://www.scribd.com/doc/38052553/Optical-Chemical-Sensors-by-Francesco-Baldini

Z: Wang J.: Analytical Electrochemistry, 3rd Ed, Wiley, 2006: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471790303;jsessionid=6F5F957F1C2E7275987138AE0932256A.d01t04

Z: http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/senzory.pdf

D: Borisov, S. M.; Wolfbeis, O. S.: Optical Biosensors, Chemical Reviews (2008), 108, 423-461. Dostupné on-line na VŚCHT

D: Comprehensive Analytical Chemistry: Electrochemical Sensor Analysis, ed. S. Alegret and A. Merkoci, Vol. 49 (2007), Elsevier. Dostupné on-line na VŚCHT

D: Bakker E., Bühlmann P., Pretsch E.: Polymer Membrane Ion-Selective Electrodes�What are the Limits?; Electroanalysis 11 (1999) 915 -933. Dostupné on-line na VŚCHT

D: Umasankar Yogeswaran and Shen-Ming Chen: A Review on the Electrochemical Sensors and Biosensors Composed of Nanowires as Sensing Material, Sensors 2008, 8(1), 290-313: http://www.mdpi.com/1424-8220/8/1/290

D: Biosensors and Chemical Sensors - Optimizing Performance Through Polymeric Materials, ed. Edelman P.G., Wang J., Vol 487 (1992), ACS. Dostupné on-line na VŚCHT

D: Biosensor Design and Application, ed. Mathewson P.R., Finley J.W., Vol 511 (1992), ACS. Dostupné on-line na VŚCHT

D: Chemical Sensors and Microinstrumentation, ed. Murray R.W., Dessy R.E., Heineman W.R., Janata J., Seitz W.R., Vol 403 (1989), ACS. Dostupné on-line na VŚCHT

Studijní opory -
Poslední úprava: Broncová Gabriela Ing. Ph.D. (12.11.2012)

Sensors: http://www.mdpi.com/journal/sensors

Elsevier: Sensors and Actuators B: http://www.journals.elsevier.com/sensors-and-actuators-b-chemical/

Elsevier: Biosensors and Bioelectronics: http://www.journals.elsevier.com/biosensors-and-bioelectronics/

Elsevier: Journal of Pharmaceutical and Biomedical analysis: http://www.journals.elsevier.com/journal-of-pharmaceutical-and-biomedical-analysis/

Sylabus -
Poslední úprava: Broncová Gabriela Ing. Ph.D. (13.11.2012)

1. Senzory: obecná definice, klasifikace, princip funkce senzorů, požadavky na vlastnosti receptoru jako senzorového elementu

2. Optické senzory: úvod, vlastnosti, upořádání, součásti optických senzorů

3. Optické senzory: evanescentní senzory, speciální vlnovodné senzory

4. Optické senzory: interferenční senzory, reflexní optické senzory, optické mřížky

5. Optické senzory: miniaturizované senzory- tapery, rezonátory, nanočástice

6. Optické senzory: zobrazovací senzory, senzorová pole, nové senzorové materiály

7. Optické senzory: rezonance povrchových plazmonů (SPR)

8. Elektrochemické senzory, iontově-selektivní elektrody

9. Elektrodová pole - elektronické nosy a jazyky

10. Analytické aplikace sebeskladných vrstev

11. Enantiomerní rozpoznávání: komplexace receptor-analyt

12. Biosenzory pro fragmenty nukleových kyselin

13. Nanotechnologie pro vývoj senzorů

14. Aplikace senzorů ve farmaceutickém průmyslu a diagnostice

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Broncová Gabriela Ing. Ph.D. (12.11.2012)

Fyzika, Analytická chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha