PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů - N402079
Anglický název: Laboratory of characterization of nano and microsystems
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2012 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Člupek Martin Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: B402008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (24.09.2013)
Předmět pro 5. semestr studia s účelem seznámit studenty s analytickými a fyzikálně-chemickými metodami charakterizace nanosystémů. Jednotlivé úlohy budou zajištěny na ústavech 402, 403, 409 a 444.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Studenti budou umět:

základní postupy měření vzorků vybranými fyzikálně-chemickými metodami charakterizace nano a mikrosystémů.

Literatura -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Studijní opory -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (24.09.2013)

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Metody výuky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Laboratorní cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (24.09.2013)

1. Stanovení závislosti povrchového napětí vodného roztoku tenzidu na koncentraci

2. Morfologická analýza pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM)

3. Elektrostatický náboj práškových materiálů

4. Měření střední molární hmotnosti polymeru (reometr)

5. Ramanova mikrospektroskopie

6. Povrchová plasmonová rezonance

7. Reflexní spektrometrie

8. Impedanční spektroskopie

9. Elektronová mikroskopie

10. Měření hustoty práškových porézních materiálů plynovým pyknometrem

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Základní znalost a zkušenost s prací v chemické laboratoři.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha