PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Podniková ekonomika - N437005
Anglický název: Enterprise Economics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 80 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/podnikovaekonomika
Staré označení: PE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Klečka Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : N437005A, Z437005
Je záměnnost pro: N437005A, AB837001, B837001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnout vědomosti v základních oblastech – vymezení podniku, jeho cíle a činnosti, vliv státu na podnikání, daňový systém, aktiva, pasiva, výnosy, náklady a cash flow, financování, finanční a ekonomická analýza podniku.
Poslední úprava: Klečka Jiří (26.08.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat náklady podniku při znalosti velikosti objemu produkce a předpokladu obecného i konkrétního vývoje nákladů.

Kalkulovat náklady na jednotku výkonu.

Orientovat se v základních ekonomických parametrech podniku a v jeho základních účetních výkazech.

Poslední úprava: Klečka Jiří (26.08.2020)
Literatura -

Z: Soukupová, V., Strachotová D., Podniková ekonomika, VŠCHT Praha, Praha 2009, 788070807118

Z: Strachotová, D., a kol., Sbírka příkladů z podnikové ekonomiky, VŠCHT Praha, Praha 2009, 9788070807354

D: Synek, M., a kol., Manažerská ekonomika, Grada, Praha 2011 ,9788024734911

D: Holman, R., Ekonomie, C. H. Beck, Praha 2011, 978807400006

D: Tomek, G., Vávrová, V., Řízení výroby, Grada, Praha 2000, 8071699551

D: Mansfield, E., Allen, W. B., Roberty, N. A., Weigelt, K., Managerial Economics, Tudory, Applications and Case, W. W. Norton Company, New York 2002, 0393976777

D: Samuelson, W. F., Marks, S. G., Managerial Economics, Wiley, Boston 2003, 0470000449

Poslední úprava: Klečka Jiří (15.09.2019)
Studijní opory -

http://147.33.74.135/knihy/uid_ekniha-002/pages-img/

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-735-4

Poslední úprava: Botek Marek (09.09.2016)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou, která je podmíněna získáním zápočtu.

Za splnění podmínek pro udělení zápočtu se považuje získání minimálně 55 bodů z maximálního počtu 100 bodů. Body lze získat ze dvou dílčích testů A a B, každý z nich je za 50 bodů. Test A se píše v 7. a/nebo 8. týdnu semestru, jeho obsahem je látka z 1.-6. týdne výuky. Termíny pro test B jsou vypsány ve 13. a/nebo 14. týdnu semestru a zároveň i v 1. týdnu zkouškového období, test obsahuje látku ze 7.-12. týdne výuky.

Pokud se studentům nepodaří získat potřebný počet bodů, mohou psát souhrnný test. Tento test obsahuje látku celého semestru, je možné získat max. 100 bodů, limit pro získání zápočtu pak je 55 bodů. V případě neúspěchu u souhrnného testu lze psát jeden opravný test.

Zápočet získaný v zimním (letním) semestru je uznán pouze v navazujícím letním (zimním) semestru.

Poslední úprava: Klečka Jiří (16.09.2018)
Sylabus -

1. Podnik jako ekonomický a právní subjekt, vliv státu, daňový systém

2. Cíle a činnosti podniku a způsoby a kritéria jejich plnění

3. Majetková a kapitálová struktura podniku a jejich souvislosti

4. Aktiva podniku stálá a oběžná, struktura a vlastnosti

5. Pasiva podniku vlastní a cizí, struktura a vlastnosti

6. Náklady a výnosy, výkaz cash flow

7. Náklady a jejich členění, modely nákladů, tržeb a zisku

8. Analýza bodu zvratu a analýzy navazující

9. Kalkulace nákladů a výkonů, využití kalkulací, kalkulace prostým dělením

10. Neabsorpční kalkulační postupy, specifické kalkulační postupy v podnicích chemického a potravinářského průmyslu

11. Podnik jako subjekt na trhu, tržby, zisk, cena

12. Financování podniku krátkodobé a dlouhodobé, efektivnost investic, inovace

13. Hodnototvorné faktory, hodnota a ocenění podniku

14. Finanční a ekonomická analýza podniku

Poslední úprava: Klečka Jiří (26.08.2020)
Vstupní požadavky -

Pro studium předmětu není nutné splnit speciální vstupní požadavky.

Poslední úprava: Strachotová Dana (13.11.2012)
Studijní prerekvizity - angličtina

no

Poslední úprava: TAJ437 (02.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 20
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha