PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Enterprise Economics - AB837001
Anglický název: Enterprise Economics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:25 / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/podnikovaekonomika
Staré označení: PE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Klečka Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : B837001, N437005, N437005A, S437005
Je záměnnost pro: B837001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnout vědomosti v základních oblastech - vymezení podniku, vliv státu na podnikání, daňový systém, aktiva a pasiva podniku, zdroje financování; v oblasti řízení výroby charakterizovat jednotlivé vstupy do výrobního procesu a objasnit jejich standardizaci.
Poslední úprava: Klečka Jiří (09.09.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat náklady podniku při znalosti velikosti objemu produkce a předpokladu obecného i konkrétního vývoje nákladů.

Kalkulovat náklady na jednotku výkonu.

Orientovat se v základních účetních výkazech a daňové soustavě.

Analyzovat výrobní proces a spočítat vybrané standardy pro jeho řízení.

Poslední úprava: Klečka Jiří (09.09.2019)
Literatura -

Z: Soukupová, V., Strachotová, D., Podniková ekonomika, VŠCHT Praha, Praha, 2009, ISBN 978-80-7080-711-8

Z: Strachotová, D. a kol., Sbírka příkladů z podnikové ekonomiky, VŠCHT Praha, Praha, 2009, ISBN 978-80-7080-735-4

D: Synek, M. a kol., Manažerská ekonomika, Grada, Praha, 2011, ISBN 978-80-247-3494-1

D: Holman, R., Ekonomie, C. H. Beck, Praha, 2016, ISBN 978-80-7400-278-6

D: Tomek, G., Vávrová, V., Řízení výroby, Grada, Praha, 2000, ISBN 8071699551

D: Mansfield, E., Allen, W. B., Roberty, N. A., Weigelt, K., Managerial Economics, Tudory, Applications and Case, W. W. Norton Company, New York, 2002, ISBN 0393976777

D: Samuelson, W. F., Marks, S. G., Managerial Economics, Wiley, Boston, 2003, ISBN 0470000449

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Studijní opory -

http://147.33.74.135/knihy/uid_ekniha-002/pages-img/

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-735-4

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Sylabus -

1. Podnik jako ekonomický a právní subjekt, vliv státu, daňový systém

2. Cíle podniku a způsoby a kritéria jejich plnění

3. Majetková a kapitálová struktura podniku

4. Aktiva podniku, struktura, stálá a oběžná, oceňování majetku, úpravy hodnot (odpisy), doba obratu, struktura pasiv, zdroje financování

5. Náklady a výnosy z pohledu účetnictví, výkaz cash flow

6. Náklady a jejich členění, bod zvratu

7. Podnik jako subjekt na trhu, tržby, zisk, cena

8. Finanční analýza, efektivnost investic, inovace

9. Kalkulace nákladů a výkonů, využití kalkulací, kalkulace prostým dělením

10. Neabsorpční kalkulační postupy, specifické kalkulační postupy v podnicích chemického a potravinářského průmyslu

11. Výrobní proces a jeho struktura, typy výrob, časové, prostorové a věcné návaznosti výrobních procesů

12. Základní prvky výrobního procesu, ukazatele jejich využití, normy a jejich postavení, materiál a energie ve výrobě

13. Výrobní zařízení, využití výrobního zařízení, systémy údržby, výkonové profily

14. Využití pracovníků a dalších výrobních faktorů, pracovní normy, produktivita práce, celková produktivita

Poslední úprava: Klečka Jiří (09.09.2019)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou, která je podmíněna získáním zápočtu.

Za splnění podmínek pro udělení zápočtu se považuje získání minimálně 55 bodů z maximálního počtu 100 bodů. Body lze získat ze dvou dílčích testů A a B, každý z nich je za 50 bodů. Test A se píše v 7. a/nebo 8. týdnu semestru, jeho obsahem je látka z 1.-6. týdne výuky. Termíny pro test B jsou vypsány ve 13. a/nebo 14. týdnu semestru a zároveň i v 1. týdnu zkouškového období, test obsahuje látku ze 7.-12. týdne výuky.

Pokud se studentům nepodaří získat potřebný počet bodů, mohou psát souhrnný test. Tento test obsahuje látku celého semestru, je možné získat max. 100 bodů, limit pro získání zápočtu je 55 bodů. V případě neúspěchu u souhrnného testu lze psát jeden opravný test.

Zápočet získaný v zimním (letním) semestru je uznán pouze v navazujícím letním (zimním) semestru.

Poslední úprava: Klečka Jiří (30.05.2019)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 20
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha