PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilé metody řízení - N445032
Anglický název: Control Systems Design
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Náhlík Jan prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M445009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)
Předmět Navrhování měřicích a řídicích systémů se zabývá praktickými otázkami realizace řídicích systémů. Je jedním ze shrnujících předmětů oboru, neboť využívá znalostí řady předcházejících předmětů pro úlohy syntetické povahy. Seznamuje studenty s postupem projektování podle mezinárodně přijaté metodiky řízení projektů a s postupem přípravy a realizace řídicích a měřicích systémů během životního cyklu projektu takového systému. Velký důraz je přitom položen na samostatnou práci studentů s programem na podporu řízení projektů a s programovým prostředím pro návrh řídicích systémů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

vypracovat plán projektu podle mezinárodní metodiky PMI

sledovat a řídit provádění projektu podle mezinárodní metodiky PMI

využívat při plánování a řízení projektů program MS Project

vyjmenovat etapy realizace řídicího systému a činnosti v jednotlivých etapách

navrhnout a realizovat jednoduchý řídicí systém v prostředí InTouch

Literatura -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (08.08.2013)

Z:Whitt M.D.,Successful Instrumentation and Control Systems Design,ISA New York,2012,

ISBN: 978193600-7455

Studijní opory -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (08.08.2013)

www.pantek.cz

www.wonderware.com

www.pmi.cz

Metody výuky
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Přednášky.

Samostatná a kolektivní aktivní práce v laboratorních cvičeních.

Samostatné vypracování plánu projektu bakalářské práce nebo semestrálního projektu.

Veřejná obhajoba návrhu a realizace jednoduchého řídicího systému s ukázkou jeho činnosti.

Individuální konzultace.

Sylabus -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (11.01.2017)

1. Procesy inženýrského návrhu, metody vytváření týmů

2. Obecné metody plánování projektů podle metodiky PMI

3. Úvod do nelineárních systémů

4. Využití metod adaptivního řízení nelineárních systémů

5. Kritická cesta, zdroje, kvalita, rizika, optimalizace projektu

6. Fuzzy modely nelineárních systémů

7. Studie proveditelnosti a systémová specifikace

8. Postup návrhu řídicích a informačních systémů

9. Vývojové prostředky pro vývoj a programování SW

10. Vývojové prostředí pro návrh komunikace operátora se systémem, InTouch - animace

11. InTouch - trendové, alarmové a historické objekty

12. Zavedení systému do užívání, provoz systému

13. Případová studie - řídicí systém bioreaktorů BIOGENES II

14. Spolehlivost a bezpečnost řídicích systémů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (28.06.2013)

N444004 Měřicí a řídicí technika

N445028 Počítačové řídicí systémy

N445019 Logické řízení

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Aktivní účast na povinných laboratorních cvičeních a vypracování příslušných úloh řízení projektů a komplexního návrhu malého řídicího systému v návrhovém prostředí InTouch včetně jeho veřejného obhájení ve studijní skupině.

Ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 10
Protokoly z individuálních projektů 30
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha