Laboratorní technika - V832005
Anglický název: Laboratory Technique
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 72 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 72
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=728
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D.
Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Neslučitelnost : B101004, B101004Z, N101003, N101003A, N101503
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Tento předmět je určen pro studenty prvního ročníku, kteří během svého studia na střední škole neměli možnost absolvovat žádná laboratorní cvičení z chemie, nebo je absolvovali v minimálním rozsahu. Zde se studenti prostřednictvím zajímavých laboratorních úloh seznámí s nejdůležitějším laboratorním vybavením, osvojí si základní laboratorní operace a také důležité bezpečnostní návyky. Předmět slouží jako průprava pro povinná laboratorní cvičení, která budou studenti absolvovat v průběhu dalšího studia.
Poslední úprava: Šimůnek Ondřej (07.09.2021)
Studijní opory

Návody k jednotlivým pracem budou studentům poskytnuty přímo na laboratorním cvičení. V elektronické podobě jsou k dispozici na adrese https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=728.

Poslední úprava: Šimůnek Ondřej (07.09.2021)
Sylabus

1. Vážení, odměřování kapalin, připrava roztoků, krystalizace, filtrace, sušení

2. Práce s kahanem, zahřívání, měření teploty, práce při vysoké teplotě, práce se sklem

3. Práce s plyny, práce při nízké teplotě, práce v intertní atmosféře

4. Extrakce, izolace z přírodního materiálu, chromatografie

5. Práce se zábrusovými aparaturami, práce s vakuem, destilace, sublimace

6. Elektrolýza, úpravy pH, srážení

Poslední úprava: Šimůnek Ondřej (02.09.2021)
Vstupní požadavky

Před začátkem laboratorního cvičení si studenti samostatně prostudují materiály týkající se laboratorního skla a dalšího vybavení: https://e-learning.vscht.cz/mod/glossary/view.php?id=18018

Podmínkou pro zahájení kurzu je úspěšné absolvování testu z této problematiky.

Řádně přihlášeni studenti jsou povinni se dostavit na první hodinu výuky. Pokud se student nemůže z vážných důvodů na první hodinu dostavit, je povinen předem o této skutečnosti informovat vyučujícího. Neomluvení studenti mohou být nahrazeni dalšími zájemci.

Poslední úprava: Šimůnek Ondřej (08.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro jeho udělení je absolvování vstupního testu z laboratorního vybavení, maximálně jedna absence a krátké přezkoušení z nabytých znalostí a dovedností.

Poslední úprava: Šimůnek Ondřej (04.10.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 12
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.9 24
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.7 48
3 / 3 84 / 84