PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř anorganické chemie I - N101003A
Anglický název: Inorganic Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B101004Z
Staré označení: ACH1L
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Mastný Libor Ing. CSc.
Záměnnost : N101003, N101503
Je neslučitelnost pro: V832005
Je záměnnost pro: AB101004, B101004, N101003
Ve slož. prerekvizitě: AB110005, B110005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, základním laboratorním vybavením a experimentálními postupy. Preparační práce a kvalitativní reakce doplní teoretické znalosti o charakteristických vlastnostech prvků a sloučenin.
Poslední úprava: Mastný Libor (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Bezpečně se pohybovat v laboratořích

Zvládat základní laboratorní postupy

Spojit teoretické znalosti s experimentálními výstupy

Samostatně zpracovávat výsledky své práce a její podrobný popis i se závěrečným protokolem

Poslední úprava: Mastný Libor (16.11.2012)
Literatura -

Z: Dagmar Sýkorová, Libor Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, dotisk 2009,9788070804520

Z: V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351

Z: J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285

Z:C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014

D:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173

D:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048

Poslední úprava: Mastný Libor (16.11.2012)
Studijní opory -

D.Sedmidubský a kol.: Prezentace přednášek OACH-I - http://www.vscht.cz/ach/vyuka-bakalarske-oach-prednasky.html

Poslední úprava: Mastný Libor (13.03.2017)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.

2. Základní laboratorní vybavení.

3. Základní laboratorní práce - rozpouštění, filtrace, odpařování, srážení, dekantace.

4. Základnílaboratorní operace - krystalizace, vážení, stanovení hustoty, určení pH.

5. Oxidačně redukční reakce - provedení v roztoku a v pevné fázi.

6. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.

7. Přípravy důležitých sloučenin vybraných prvků, látkové bilance preparativních prací.

8. Důležité kvalitativní reakce aniontů a jejich stanovení v neznámých vzorcích.

9. Chemie kovů - reakce kovů a jejich sloučenin.

10. Přípravy charakteristických sloučenin a jejich reakce.

11. Koordinační sloučeniny přechodných kovů.

12. Kvalitativní reakce kationtů, jejich dělení a stanovení v neznámých vzorcích.

Poslední úprava: Mastný Libor (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I - N101005

Chemické výpočty - N101002

Poslední úprava: Mastný Libor (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 10
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha