PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř organické chemie I - B110005
Anglický název: Organic Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://Do termínů laboratoří se musí studenti přihlásit prostřednictvím SIS jako na termín zkoušky z Laboratoří OCH I
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kozmík Václav Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Prerekvizity : {prerekvizita pro laboratoř organické chemie I (pro plnění laboratoře OCH I nebo předmětu OCH II a zápis laboratoře OCH II) "předmět OCH I ve všech mutacích"}, {prerekvizita pro laboratoř organické chemie I (splněna laboratoř anonorganické chemie) - plnění}
Záměnnost : N110002, N110002A, N110502, Z110002
Je prerekvizitou pro: B110012
Ve slož. prerekvizitě: AB110006, B110006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (24.12.2017)
Podmínkou vstupu do laboratoří je složení zkoušky z Organické chemie I, nebo složení zkoušky z Organické chemie A, a absolvování Laboratoří z anorganické chemie I. Cílem kurzu je naučit studenty základním operacím používaným v organické laboratoři. Studenti na sérii syntéz získávají potřebné pracovní návyky a zkušenosti při získávání a charakterizaci připravovaných sloučenin. Při hodnoceni studenta se klade důraz nejen na získané praktické dovednosti, ale i na znalosti jednoduchých výpočtů, které se týkají stechiometrie a ředění roztoků, a znalost chemických rovnic reakcí, které probíhají při prováděných operacích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Studenti budou umět:

bezpečně pracovat v organické laboratoři

zvládnout systém organické syntézy - plánování reakcí, stavbu reakčních aparatur, provedení reakcí, izolaci a charakterizaci produktů

samostatně zpracovat pracovní protokoly

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Z: Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, VŠCHT Praha, 2000, dotisk 2007, 8070803959

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Laboratorní předpisy

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

1. Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc.

2. Laboratorní řád, protokoly, základní výpočty.

3. Základní vybavení organické laboratoře.

4. Stavba aparatur.

5. Krystalizace, filtrace a odsávání.

6. Organická rozpouštědla, extrakce, sušení, odpařování.

7. Zahřívání pod zpětným chladičem za míchání.

8. Jednostupňové syntézy spojené s izolací a identifikací produktu.

9. Vícestupňové syntézy.

10. Operace za bezvodých podmínek.

11. Destilace za atmosferického tlaku.

12. Destilace za sníženého tlaku.

13. Stanovení bodu tání.

14. GLC chromatografie připravených látek.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (24.12.2017)

Pro vstup do Laboratoří z organické chemie I je podmínkou složená zkouška z Organické chemie I (předmět B110003), nebo složená zkouška z Organické chemie A (předmět B110001), a absolvování Laboratoří z anorganické chemie I (předmět B101004).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Organická chemie I nebo Organická chemie A a Laboratoř z anorganické chemie I.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (16.02.2018)

Odevzdání preparátů, úspěšné absolvování testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha