PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní technika - V832005
Anglický název: Laboratory Technique
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 72 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 72
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=728
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D.
Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Neslučitelnost : B101004, B101004Z, N101003, N101003A, N101503
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D. (07.09.2021)
Tento předmět je určen pro studenty prvního ročníku, kteří během svého studia na střední škole neměli možnost absolvovat žádná laboratorní cvičení z chemie, nebo je absolvovali v minimálním rozsahu. Zde se studenti prostřednictvím zajímavých laboratorních úloh seznámí s nejdůležitějším laboratorním vybavením, osvojí si základní laboratorní operace a také důležité bezpečnostní návyky. Předmět slouží jako průprava pro povinná laboratorní cvičení, která budou studenti absolvovat v průběhu dalšího studia.
Studijní opory
Poslední úprava: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D. (07.09.2021)

Návody k jednotlivým pracem budou studentům poskytnuty přímo na laboratorním cvičení. V elektronické podobě jsou k dispozici na adrese https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=728.

Sylabus
Poslední úprava: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D. (02.09.2021)

1. Vážení, odměřování kapalin, připrava roztoků, krystalizace, filtrace, sušení

2. Práce s kahanem, zahřívání, měření teploty, práce při vysoké teplotě, práce se sklem

3. Práce s plyny, práce při nízké teplotě, práce v intertní atmosféře

4. Extrakce, izolace z přírodního materiálu, chromatografie

5. Práce se zábrusovými aparaturami, práce s vakuem, destilace, sublimace

6. Elektrolýza, úpravy pH, srážení

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D. (08.09.2022)

Před začátkem laboratorního cvičení si studenti samostatně prostudují materiály týkající se laboratorního skla a dalšího vybavení: https://e-learning.vscht.cz/mod/glossary/view.php?id=18018

Podmínkou pro zahájení kurzu je úspěšné absolvování testu z této problematiky.

Řádně přihlášeni studenti jsou povinni se dostavit na první hodinu výuky. Pokud se student nemůže z vážných důvodů na první hodinu dostavit, je povinen předem o této skutečnosti informovat vyučujícího. Neomluvení studenti mohou být nahrazeni dalšími zájemci.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D. (04.10.2023)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro jeho udělení je absolvování vstupního testu z laboratorního vybavení, maximálně jedna absence a krátké přezkoušení z nabytých znalostí a dovedností.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 12
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.9 24
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.7 48
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha