Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  U3V - Ochrana životního prostředí (C-K251-0001)

  U3V - Ochrana životního prostředí
  Program CŽV - univerzita třetího věku
  Fakulta technologie ochrany prostředí
  prezenční
  čeština
  V kurzu Ochrana životního prostředí budou studenti formou vybraných přednášek seznamováni nejenom s nejmodernějšími poznatky v daném spektru problematiky týkající se ochrany životního prostředí a souvisejících otázek, ale také budou mít možnost i sami navozovat další témata ve studiu a do jisté míry ovlivňovat obsahovou náplň studia.
  U3V - Ochrana životního prostředí
  4 semestry (po 14 týdnech), cca 4 výukové hodiny jednou za dva týdny
  Náplň kurzu – výběr přednášených témat
  Ekologie jako základní věda o životním prostředí. Historie. Definice a základní pojmy. Atmosféra, hydrosféra a pedosféra - média pro život organismů na zemi.
  Živé složky zemského ekosystému.
  Vliv některých známých látek na životní prostředí a zdraví lidí a ostatních živočichů
  Průmyslové havárie a jejich dopad na životní prostředí. Konkrétní případy důsledků úniku toxických látek do životního prostředí při průmyslových haváriích a vliv přírodních katastrof na související ekosystém.
  Ekologická a bezpečnostní rizika, pracovní podmínky
  Toxikologie. Účinky toxických látek na zdraví člověka. Působení cizorodých látek v organismu - způsoby jejich vstupu, distribuce, metabolických přeměn a vylučování. Příklady působení konkrétních anorganických a organických škodlivin.
  Ovzduší jako složka životního prostředí, složení, změny, škodlivé látky, kyselý déšť
  Vývoj ochrany ovzduší v ČR od roku 1990
  Meteorologie, počasí, vliv na zdraví a pohodu
  Významné atmosférické jevy, fronty, proudění vzduchu, tornáda, hurikány
  Odpadní vody, jejich čištění, požadavky na kvalitu vypouštěných vod, intenzifikace čistírenských procesů
  Plasty v životním prostředí
  Odpady ze zemědělství, kompostování, anaerobní procesy.
  Sklářský průmysl a jeho vliv na životní prostředí, klady a zápory použití skleněných produktů - obalů.
  Příklady dekontaminačních technologií, zjišťování toxicity vybraných látek na životní prostředí, biotesty, El-Nino (prezentace studentských prací)
  Činnost České inspekce životního prostředí
  Komunální odpady, zpětný odběr a využití odpadů z obalů
  Skládky, skládkový plyn a bioplyn obecně
  Dekontaminační technologie, staré zátěže životního prostředí
  Životní prostředí a ekonomie
  30
  akceptací přihlášky
  Ke studiu jsou přijímáni studenti, u kterých se předpokládá, že mají ukončené středoškolské vzdělání, případně střední odborné nebo podobné. Dalším předpokladem je skutečnost, že uchazeč pobírá starobní, případně invalidní důchod. Zaměstnání při důchodu není překážkou přijetí.

  Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 300 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

   • sbalit rozbalit
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
   • sbalit rozbalit
    Březina Milan Ing. CSc.
    Děkanát FTOP
    Děkanát FTOP
    VŠCHT v Praze
   • sbalit rozbalit
    2023/2024
    Září
    12.09.23
    4
    112 hodin
   • sbalit rozbalit
    300 Kč / semestr
    Podle čl. 15 Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schváleného dne 8.10.2014 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-36662/2014-30 je stanoven poplatek za studium v programech U3V.

    Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 300 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

    Poplatek za studium lze platit bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet VŠCHT Praha.

    číslo účtu: 130 197 294/0300

    variabilní symbol: 251 82 5111

    specifický symbol: RČ posluchače
    osvobozeno
   • sbalit rozbalit
    on-line
    Březina Milan Ing. CSc.
    Dintarová Šárka
    Šritrová Kateřina Ing.
    Sarka.Dintarova@vscht.cz
    220 443 276
    01.01.2023 - 31.08.2023
    přijímací řízení bude uzavřeno po naplnění kapacit
    akceptace přihlášky
   • sbalit rozbalit