SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Macromolecular Chemistry - Z112003
Title: Makromolekulární chemie
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2007
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Prokopová Irena doc. Ing. CSc.
Roda Jan prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: N112003, AB112002, B112002, N112003A
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Náplní předmětu je studium struktury makromolekul, fyzikálních vlastností makromolekulárních látek, polymerizovatelnosti monomerů, řetězových a stupňovitých polymerizací, polyreakcí cyklických monomerů, kopolymerizací, chemických reakcí polymerů. Makromolekulární chemie navazuje na předmět Organická chemie. Jsou vyžadovány následující vstupní znalosti - názvosloví organické chemie, základní mechanismy reakcí organických sloučenin. Kontrola studia se uskutečňuje formou 3 průběžných testů (max.dosažitelný počet bodů z každého testu 20). Zápočet bude udělen při min.60%ní úspěšnosti, tj. dosažení 36 bodů. Při nesplnění této podmínky je možno získat zápočet na základě úspěšně absolvovaného souhrnného zápočtového testu (60%). Tento test se bude psát po ukončení semestru a je možné jen jedno jeho opakování. Zkouška je ústní , vychází ze studijních okruhů daných osnovou přednášek, součástí hodnocení zkoušky budou výsledky průběžných testů
Last update: Hladíková Jana (14.09.2006)
Literature - Czech

Prokopová I.: Makromolekulární chemie, učební text VŠCHT, 2004

Mleziva J., Kálal J.: Základy makromolekulární chemie, SNTL, Praha l986

Billmeyer F.W.Jr.: Textbook of Polymer Science, J.Wiley Sons, New York 2004

Sbírka příkladů z makromolekulární chemie, učební text VŠCHT, 1991 - pomůcka pro semináře

Stevens M.P.: Polymer Chemistry – An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York 1999.

Last update: Hladíková Jana (14.09.2006)
Syllabus - Czech

1. Úvod, historie oboru, nomenklatura polymerů.

2. Struktura makromolekul, molární hmotnost polymerů.

3. Molekulová struktura a vlastnosti polymerů.

4. Podmínky polymerizovatelnosti nízkomolekulárních sloučenin.

5. Radikálová polymerace - elementární reakce.

6. Kinetika radikálové polymerace.

7. Radikálová kopolymerizace.

8. Iontové polymerizace a kopolymerizace.

9. Polyinzerce, způsoby provádění řetězových reakcí.

10. Polymerizace cyklických monomerů.

11. Stupňovité polyreakce - charakterizace, funkčnost monomerů.

12. Polykondenzace-mechanismus a kinetika, distribuce molárních hmotností.

13. Polyadice - typické syntézy.

14. Chemické reakce polymerů.

Last update: Hladíková Jana (14.09.2006)
 
VŠCHT Praha