PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fundamentals of Chemistry of Pharmaceuticals - AB110009
Anglický název: Fundamentals of Chemistry of Pharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ménová Petra Ing. Ph.D.
Záměnnost : B110009, N110026, Z110026
Anotace -
Předmět poskytuje základní informace z oboru farmakochemie, které by měly absolventům VŠCHT pomoci při zahájení profesionální kariéry ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, ve výrobě či v distribuci léčiv. Úvodní přednášky jsou věnovány obecné farmakochemii (základní pojmy a definice, základní pojmy z farmakologie, metody používané v designu léčiv, registrace léčiv, zásady správné výrobní praxe). Hlavní část přednášek je věnována systematické farmakochemii podávající přehled terapeutických skupin léčiv s uvedením struktur nejfrekventovanějších léčiv v těchto skupinách a jejich syntéz.
Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se v základních terapeutických skupinách léčiv

budou znát farmakofory nejfrekventovanějších skupin léčiv a principy jejich farmakologického působení

budou znát syntézy nejběžnějších léčiv

budou schopni se orientovat v dokumentaci pro registraci léčivých přípravků (Modul 3 - Chemické, farmaceutické a biologické informace o přípravcích) a participovat na

přípravě této dokumentace

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Literatura -

Z: Hampl F., Rádl S. Paleček J.: Farmakochemie. 3. vydání. VŠCHT Praha 2015. 9788070808757

D: Vardanyan R., Hruby V. : Syntheses of Essential Drugs. Elsevier, 2006. 9780444521668

D: Kleemann A.; Engel J.; Kutscher B.; Reichert D.: Pharmaceutical Substances, Syntheses, Patents, Applications. 5th ed. Stuttgart : Thieme, 2009. 9783135584058

D: Patrick G. L.: An Introduction to Medicinal Chemistry. 6th ed. Oxford University Press, Oxford 2017. 9780198749691

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Student může přistoupit ke zkoušce ze Základů farmakochemie po splnění následující podmínky:

Úspěšně složil zkoušku z Organické chemie B nebo z Organické chemie II

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část zkoušky trvá 120 min. a je klasifikována 100 body. Písemná zkouška má dvě části:

  • Část A zahrnuje celkem 14 otázek. Osm otázek po čtyřech bodech zaměřených na reakce související se syntézou léčiv; tři otázky po třech bodech zaměřené na nakreslení nebo poznání struktur léčiv a tři otázky po třech bodech zaměřené na farmakologii , tj. celkem uvedených 50 bodů
  • Část B zahrnuje celkem 8 otázek. Dvě rozsáhlejší otázky po deseti bodech zaměřené na syntézu nějakého léčiva včetně jeho vlastností. Dále tři otázky po pěti bodech zaměřené na syntézu nějakého léčiva a nakonec tři otázky po pěti bodech zaměřené na registraci, testování léčiv a správnou výrobní praxi, tj. celkem 50 bodů

Je-li výsledek písemné zkoušky v části A alespoň 35 bodů a celkový součet výsledků v částech A a B dohromady alespoň 50 bodů, může student skládat ústní zkoušku. Pokud tuto podmínku student nesplnil, je klasifikován známkou "F". Pokud student neuspěje u ústní zkoušky, musí znovu opakovat i písemnou část zkoušky bez ohledu na výsledek té předchozí. Při neomluvené neúčasti na zkouškovém termínu student získává 0 bodů z testu a je klasifikován známkou "F".

Sylaby, vzorové písemky a další materiály jsou umístěny na stránkách ústavu: http://uoch.vscht.cz/studium/bcpredmety

Nejpravděpodobnější organizace zkoušek:

11:00 - 13:00 Písemná část zkoušky; probíhá ve velké posluchárně

13:00 - 18:00 Opravování písemné části zkoušky; výsledky jsou postupně zveřejňovány ve studentském informačním systému, případně e-mailem. E-mailem se student dozví čas a místo ústní části zkoušky

Další den 8:00 - 15:00 Obvyklý začátek ústní zkoušky; pořadí studentů si určuje zkoušející. V případě, že je zkoušející zaneprázdněn, se ústní zkouška se může konat až odpoledne nebo jiný den

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Sylabus -

1. Úvod. Základní pojmy a definice

2. Základní pojmy z farmakologie, farmakokinetika, farmakodynamika

3. Metody vývoje nových léčiv. Registrace léčiv

4. Analgetika-antipyretika, nesteroidní protizánětlivé látky

5. Opioidní analgetika

6. Léčiva centrálního nervového systému: celková anestetika, sedativa, hypnotika

7. Léčiva centrálního nervového systému: psychofarmaka

8. Léčiva vegetativního nervového systému: sympatomimetika a sympatolytika

9. Léčiva vegetativního nervového systému: parasympatomimetika a parasympatolytika

10. Lokální anestetika a myorelaxancia

11. Antihistaminika a antialergika; antitusika a expektorancia

12. Léčiva oběhového systému

13. Léčiva trávicího traktu

14. Dezinficiencia a látky používané v terapii infekčních onemocnění

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (26.11.2021)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je NUTNO mít minimálně zapsán předmět B110002 Organická chemie B nebo B110004 Organická chemie II. Před předmětem Základy farmakochemie se DOPORUČUJE absolvovat ještě předmět Základy farmakologie (B111005).

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie B (B110002) nebo Organická chemie II (B110004)

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
 
VŠCHT Praha