PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Engineering in the Pharmaceutical Industry - AB111012
Anglický název: Engineering in the Pharmaceutical Industry
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Patera Jan Ing. Ph.D.
Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B111012, N111014
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět přináší poznatky o přípravě lékových forem, které mají klíčový význam pro formulaci farmaceutických produktů. S využitím chemicko-inženýrských principů a poznatků z fyzikální chemie a dalších disciplin jsou vysvětlovány principy výroby kapalných, polotuhých a pevných lékových forem a metody hodnocení jejich kvality. Zvláštní pozornost je věnována sypkým hmotám, jejich skladování, transportu, mísení, granulaci a tabletování. Samostatně jsou probírány biotechnologické syntéza antibiotik v aerobních fermentorech a metody sterilizace lékových forem a aparatur.
Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Aplikovat získané teoretické znalosti na konkrétní procesy používané v průmyslu.

Aplikovat získané teoretické znalosti na výzkum procesů farmaceutického průmyslu včetně biotechnologické syntézy antibiotik.

Analyzovat a kombinovat základní operační procesy výroby lékových forem ve farmaceutickém průmyslu.

Osvojit si základní analytické metody pro hodnocení pevných lékových forem dle Českého lékopisu.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Literatura -

Z:Perry R. H., Green D. W.,Chemical Engineer’s Handbook,McGraw Hill,New York,1997,0070498415.

Z:Sajvera J.,Technologie farmaceutických výrob II,Informatorium,Praha,1993,8085427303.

D:Komárek P.,Rabišková M. a kolektiv,Technologie léků,Galén,Praha,2006,8072624237.

D:Levin M.: Pharmaceutical process scale up,Decker,New York,2002,0824706250.

D:Hanika J.,Speciální separační procesy,VŠCHT,Praha 1999,8070802421.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=404

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

1. Písemná zkouška

2. Ústní zkouška

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Sylabus -

1. Lékové formy, klasifikace

2. Sypké hmoty, charakterizace, zpracování, třídění

3. Homogenizace, technologie, zařízení

4. Drcení, mletí, skladování, transport sypkých látek

5. Granulace, technologie, zařízení

6. Granulace, technologie, zařízení

7. Tabletování, technologie, zařízení

8. Tuhé lékové formy, metody hodnocení kvality

9. Polotuhé lékové formy

10. Vyluhování, kapalné lékové formy

11. Sterilizační procesy

12. Principy syntézy antibiotik

13. Řízení fermentačního procesu

14. Separační procesy, filtrace, lyofilizace

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Vstupní požadavky

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N409002

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I, Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti musí napsat zkouškový test na více než 50 % bodů a uspět u ústní zkoušky.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
 
VŠCHT Praha