PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inženýrství farmaceutických výrob - B111012
Anglický název: Engineering in the Pharmaceutical Industry
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://předmět vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D.
Patera Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111014
Je záměnnost pro: AB111012
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (19.02.2018)
Předmět přináší poznatky o přípravě lékových forem, které mají klíčový význam pro formulaci farmaceutických produktů. S využitím chemicko-inženýrských principů a poznatků z fyzikální chemie a dalších disciplin jsou vysvětlovány principy výroby kapalných, polotuhých a pevných lékových forem a metody hodnocení jejich kvality. Zvláštní pozornost je věnována sypkým hmotám, jejich skladování, transportu, mísení, granulaci a tabletování. Samostatně jsou probírány biotechnologické syntéza antibiotik v aerobních fermentorech a metody sterilizace lékových forem a aparatur.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

Studenti budou umět:

Aplikovat získané teoretické znalosti na konkrétní procesy používané v průmyslu.

Aplikovat získané teoretické znalosti na výzkum procesů farmaceutického průmyslu včetně biotechnologické syntézy antibiotik.

Analyzovat a kombinovat základní operační procesy výroby lékových forem ve farmaceutickém průmyslu.

Osvojit si základní analytické metody pro hodnocení pevných lékových forem dle Českého lékopisu.

Literatura -
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (08.09.2023)

Z:Hanika J.: Farmaceutické inženýrství, VŠCHT, Praha, 2013, 9788070808597

Z:Perry R. H., Green D. W.: Chemical Engineer’s Handbook, McGraw Hill, New York, 1997, 0070498415.

Z:Sajvera J.: Technologie farmaceutických výrob II, Informatorium, Praha, 1993, 8085427303.

D:Komárek P., Rabišková M. a kolektiv: Technologie léků, Galén, Praha, 2006, 8072624237.

D:Levin M.: Pharmaceutical process scale up, Decker, New York, 2002, 0824706250.

D:Hanika J.: Speciální separační procesy, VŠCHT, Praha 1999, 8070802421.

Studijní opory -
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (10.01.2018)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=404

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (11.01.2018)

1. Písemná zkouška

2. Ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (08.09.2023)

1. Lékové formy, klasifikace

2. Sypké hmoty, charakterizace, zpracování, třídění

3. Drcení, mletí, skladování, transport sypkých látek

4. Homogenizace, technologie, zařízení

5. Granulace, technologie, zařízení

6. Granulace, technologie, zařízení

7. Tabletování, technologie, zařízení

8. Tuhé lékové formy, metody hodnocení kvality

9. Polotuhé lékové formy

10. Vyluhování, kapalné lékové formy

11. Sterilizační procesy

12. Principy syntézy antibiotik

13. Řízení fermentačního procesu

14. Separační procesy, filtrace, lyofilizace

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (08.09.2023)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět B409001

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

Chemické inženýrství I, Fyzikální chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (19.02.2018)

Studenti musí napsat zkouškový test na více než 50 % bodů a uspět u ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha