PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inženýrství farmaceutických výrob - N111014
Anglický název: Engineering in the Pharmaceutical Industry
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B111012
Pro druh:  
Další informace: http://předmět vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Patera Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB111012, B111012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (15.11.2012)
Předmět přináší poznatky o přípravě lékových forem, které mají klíčový význam pro formulaci farmaceutických produktů. S využitím chemicko-inženýrských principů a poznatků z fyzikální chemie a dalších disciplin jsou vysvětlovány principy výroby kapalných, polotuhých a pevných lékových forem a metody hodnocení jejich kvality. Zvláštní pozornost je věnována sypkým hmotám, jejich skladování, transportu, mísení, granulaci a tabletování. Samostatně jsou probírány biotechnologické syntéza antibiotik v aerobních fermentorech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Aplikovat získané teoretické znalosti na konkrétní procesy používané v průmyslu.

Aplikovat získané teoretické znalosti na výzkum procesů farmaceutického průmyslu včetně biotechnologické syntézy antibiotik.

Analyzovat a kombinovat základní operační procesy výroby lékových forem ve farmaceutickém průmyslu.

Osvojit si základní analytické metody pro hodnocení pevných lékových forem dle Českého lékopisu.

Literatura -
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Z:Perry R. H., Green D. W.,Chemical Engineer’s Handbook,McGraw Hill,New York,1997,0070498415.

Z:Sajvera J.,Technologie farmaceutických výrob II,Informatorium,Praha,1993,8085427303.

D:Komárek P.,Rabišková M. a kolektiv,Technologie léků,Galén,Praha,2006,8072624237.

D:Levin M.: Pharmaceutical process scale up,Decker,New York,2002,0824706250.

D:Hanika J.,Speciální separační procesy,VŠCHT,Praha 1999,8070802421.

Studijní opory -
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (15.11.2012)

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studium/bakalarske/inzenyrstvi-farmaceutickych-vyrob

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (15.11.2012)

1. Samostatné zpracování vybrané kapitoly z probírané látky

2. Předložení protokolu o testu rozpadovosti pevné lékové formy vybraného léčiva

3. Ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (15.11.2012)

1. Lékové formy, klasifikace

2. Technologie v malých objemech

3. Sypké hmoty, charakterizace, zpracování, třídění

4. Drcení, mletí, skladování, transport sypkých látek

5. Homogenizace, technologie, zařízení

6. Granulace, technologie, zařízení

7. Tabletování, technologie, zařízení

8. Tuhé lékové formy, metody hodnocení kvality

9. Polotuhé lékové formy

10. Vyluhování, kapalné lékové formy

11. Sterilizační procesy

12. Principy syntézy antibiotik

13. Řízení fermentačního procesu

14. Separační procesy, filtrace, lyofilizace

Vstupní požadavky
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N409002

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Chemické inženýrství I, Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 26
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha