PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Energy sources and conversion - AB218001
Anglický název: Energy sources and conversion
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://web.vscht.cz/jelinekl/esc/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Mištová Eva Ing. Ph.D.
Záměnnost : B218001, N218004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů přeměny energie na teplo a práci. Pozornost je věnována jak klasickým tak alternativním zdrojům energie. Jsou probrána jednotlivá energetická zařízení (kotel, turbína, kondenzátor, chladící okruh) i celkové uspořádání klasické a jaderné elektrárny a vysvětleny principy přeměny chemické energie paliva na tepelnou, mechanickou a elektrickou energii. V rámci klasické energetiky jsou zmíněna protikorozní opatření v energetice a úprava vody pro výrobu páry. Kromě tzv. "velké energetiky" jsou probrány také méně obvyklé procesy výroby elektrické energie a chlazení jakou jsou palivové články, Peltierovy články a Stirlingovy motory. V seminářích se předmět zaměřuje na spalování (výhřevnost a spalné teplo paliv, teplota hoření, koeficient přebytku vzduchu) a termodynamiku vody a vodní páry (termická a termodynamická účinnost, H-S diagram).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Studenti budou umět:

Principy přeměny energie (chemické, jaderné) v teplo a práci. Základní energetická zařízení klasické a jaderné energetiky, rozdělení parních generátorů. Termodynamiku vody a vodní páry. Carnotův, Rankinův a Kalinův cyklus. Základní principy úpravy vody pro energetická zařízení a jejich protikorozní ochrany. Dopady energetiky na životní prostředí. Alternativní metody konverze chemické a tepelné energie a energie záření na energii elektrickou. Principy chlazení na nízké teploty a aplikace tepelných čerpadel. Ko-generaci a tri-generaci. Vypočítat výhřevnost a spalné teplo paliva, teplotu hoření, koeficient přebytku vzduchu, množství, složení a rosný bod spalin, výrobní teplo a spotřebu páry, spotřebu paliva, termickou a termodynamickou účinnost Rankinova cyklu, koeficient účinnosti tepelného čerpadla.

Literatura -
Poslední úprava: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D. (19.08.2019)

Z: P. Breeze: Power Generation Technologies, 2nd edition, Newnes, 2014, ISBN: 978-0080983301

Z: E. Mištová, J. Macák, L. Jelínek: Energetika : návody k výpočtům, VŠCHT Praha, 2016, ISBN: 978-80-7080-946-4 (in Czech, translation of selected chapters will be provided)

D: S.W. Blume: Electric Power System Basics for the Nonelectrical Professional, 2nd edition, Wiley-IEEE Press, 2016, ISBN: 978-1119180197

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

http://web.vscht.cz/jelinekl/ZPE/

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

1. Zdroje energie – slunce, voda, vítr

2. Zdroje energie – fosilní paliva a biomasa

3. Zdroje energie – jaderná a geotermální energie

4. Přeměna chemické energie na tepelnou

5. Skupenské přeměny a termodynamika

6. Výroba páry – kotle a parogenerátory

7. Přeměna tepelné energie na mechanickou

8. Přeměna mechanické energie na elektrickou

9. Rozvod elektrické energie

10. Energetické zařízení – výtopna, teplárna, elektrárna, kogenerace

11. Jaderná energetika

12. Ekologické dopady energetiky

13. Chlazení na nízké teploty, tepelné čerpadlo, trigenerace

14. Přímé přeměny na elektrickou energii

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Fyzikální chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Zápočet na základě dvou průběžných testů nebo souhrnného testu

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha